Utlysning inom regional livsmedelsstrategi 2020

Länsstyrelsen Östergötland utlyser medel till arbetet med att uppnå målen i den regionala livsmedelsstrategin. Du kan få stöd för insatser som bidrar till uppfyllandet av målen i den regionala livsmedelsstrategin. Exempel på insatser kan vara projekt, förstudier, aktiviteter och kunskapsdagar eller liknande. Du kan lämna in din ansökan mellan den 1 juni och 15 augusti 2020.

Bakgrund

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Länet har en regional livsmedelsstrategi som är ett resultat av en bred samverkansprocess i länet. Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att den ska bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Även tillväxten och sysselsättningen i livsmedelssektorn ska öka genom ökad innovation och utveckling.

Livsmedelsstrategin har fyra fokusområden:

 1. Kund och konsument - Skapa ökad medvetenhet om svenska mervärden genom dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument.
 2. Konkurrenskraft - 2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter
 3. Offentlig upphandling - I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.
 4. Trygghet - Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet.

Hur ansöker du?

Du ansöker via en ifylld idéskiss som ska skickas in till Länsstyrelsen senast 15 augusti 2020. En mall för idéskissen finns på länsstyrelsens webbplats. Du kan också få mallen genom att skicka ett mail till enheten.for.ekonomi.o.tillvaxt.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Hur mycket går det att ansöka om?

Du kan ansöka om bidrag upp till 40 000 kr, och du kan få stöd med mellan 50 % och upp till 100% för din insats. Totalt kommer Länsstyrelsen ha medel år 2020 på ca 200 000 kronor att fördela till inkomna ansökningar.

Vad kan man få stöd för?

Du kan få stöd för:

 • Lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom utgifter för tryck av material, mindre utrustning, möteslokaler, resor.

Vem kan ansöka?

 • Offentliga organisationer
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Detta kommer prioriteras

Insatser som har egen eller övrig medfinansiering för minst 50 % av sin insats.

Insatser som bidrar till minst en av dessa punkter:

 • Öka kunskapen om svenska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratören och konsumenten.
 • Öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten.
 • Öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion.
 • Samtliga aktörer med koppling till livsmedelssektorn i Östergötland har ett tydligt tillväxtfokus.
 • Livsmedelssektorn är en attraktiv och välkänd näring i Östergötland.
 • Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna.
 • Region och kommuner har en antagen och kontinuerligt uppdaterad kost- måltidspolicy eller motsvarande.
 • Till år 2025 upphandlas > 80 % livsmedel som är producerade i Sverige med delmål att till år 2020 upphandlas > 60 % livsmedel som är producerade i Sverige.
 • Till år 2025 upphandlas > 50 % lokalproducerade livsmedel med delmål att till år 2020 upphandlas > 30 % lokalproducerade livsmedel.
 • Öka kunskapen om behovet av försörjningsberedskap.
 • Minska användningen av fossil energi i livsmedelskedjan.
 • Öka konsumtionen av antibiotikafria livsmedel.

Särskilda villkor för stödet

För att kunna få stöd för insatsen måste följande särskilda villkor vara uppfyllda:

 • Insatsen eller projektet är väl i linje med den regionala livsmedelsstrategin.
 • Projektet eller insatsen genomförs i Östergötland.
 • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Stödet får inte gå till investeringar i privata företag, organisationer eller liknande.
 • Insatsen får inte ingå i ordinarie verksamhet.
 • Insatsen ska komma flera deltagare till dels – det vill säga röra fler än enskilda företag.
 • Din ansökan måste vara inne senast den 15 augusti 2020.
 • Projektet deltar på en spridningskonferens organiserad av Länsstyrelsen Östergötland under 2021 där projektets syfte och mål samt resultat presenteras.

Du som ansöker ansvarar själv för att du inte har skuld till staten. Du ansvarar också över att du inte bryter mot gällande statsstödsregler.

Tid för genomförande

Projektet eller insatsen skall genomföras och faktureras senast 30 juni 2021. Projektet kan som tidigast påbörjas från det datum som du skickar in din idéskiss till oss. Notera dock att om du påbörjar din insats eller projekt innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

Redovisning av genomfört projekt

Ekonomisk redovisning av projektet samt slutrapport där projektets resultat redovisas skickas senast den 30 juni 2021 till länsstyrelsen.

Beslutsprocessen

De idéer om projekt som bedöms intressanta och i linje med prioriteringarna ovan kommer att kontaktas i augusti. Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiv kommer vara en del vid bedömningen av ansökningarna.

Eventuella kompletteringar eller justeringar av projektidéer kan bli aktuella. Se därför till att lämna kontaktuppgifter på personer som kan nås i augusti för att dialog om ändringar, förtydliganden och justeringar kan genomföras. Handläggningen av ansökningarna förväntas ta en till två veckor. Projekten kommer få definitiva besked innan augusti månads utgång.

Kontakt

 

Vid frågor kontakta oss via e-post: enheten.for.ekonomi.o.tillvaxt.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Har du behov av en personlig direktkontakt vänder du dig till Ranko Simic ranko.simic@lansstyrelsen.se eller 010-223 52 97.


Kontakt