Preventionspaketet Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland driver tillsammans med flera kommuner i länet ett utvecklingsarbete med fokus på att främja barns och ungas uppväxtvillkor. Vi har uppdrag inom flera olika sakområden som rör förebyggande och främjande arbete och målet är att bli mer samordnade i kontakterna med kommunerna. Målet är också att utgå från kommunernas behov och önskemål samt ökad gemensam kunskap och kompetens.

Länsstyrelsen har bland annat uppdraget att samordna och utveckla det främjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Uppdrag finns bland annat inom följande områden; folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Ett samordnat och förebyggande arbete

Att arbeta mer samordnat och förebyggande ger bättre förutsättningar till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer bidrar vi till minskade skolproblem, psykisk ohälsa, brottslighet, våld och användning av alkohol och narkotika i tidig ålder. Det stärker också förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan. Ju fler barn och ungdomar som mår bra och lyckas i skolan, desto mindre pengar behöver läggas på senare insatser. Att arbeta förebyggande är i många fall mycket kostnadseffektivt.

Att arbeta långsiktigt, systematiskt och strategiskt med att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer ger alltså förutom positiva effekter för människor även samhällsekonomiska vinster.

Stöd i kommunernas arbete

Länsstyrelsen kan stödja kommunernas arbete med att kartlägga förmågan, beredskapen och mottagligheten för att utveckla ett strukturerat och långsiktigt preventionsarbete. Genom att arbeta tillsammans med oss ges möjligheter till ett mer samordnat och långsiktigt arbete för att främja barns uppväxtvillkor.

Vi erbjuder kunskap och verktyg kring risk- och skyddsfaktorer samt implementering. Fokus i arbetet ligger på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer:

  • Måluppfyllelse i skolan
  • Föräldraskapsstöd
  • Meningsfull fritid

Metod för arbetet

Arbetet utgår från de risk- och skyddsfaktorer som forskningen har kännedom om idag. Inledningsvis erbjuder vi en uppskattning av var på förändringstrappan kommunen befinner sig. Genom en kartläggning av barns och ungas situation analyserar vi tillsammans Region Östergötland och Polismyndighetens kommunpoliser vilka behov som finns idag.

Vi analyserar också hur samverkan ser ut, både inom kommunen och med andra aktörer, när det gäller främjande och förebyggande arbete. Tillsammans med kommunen ser vi sedan över vilka resurser som finns och om det finns behov av nya verkningsfulla metoder och tar fram en strategisk genomförandeplan för det fortsatta arbetet.

Kontakt