Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

En kommun fri från våld

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på läktaren, ute på våra gator och torg. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring. Länsstyrelsen Östergötland erbjuder, i samverkan med föreningen MÄN, en utbildning riktad till kommuner med fokus på att fortsätta utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv. Din kommun är välkommen att anmäla intresse att delta.

Berörs du och din verksamhet av våld?

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på läktaren och ute på våra gator och torg. Det går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan vara i form av fysiskt- psykiskt- sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att pojkar och män är överrepresenterade i våldsstatistiken. Vi vet att våldet får konsekvenser och kostar för såväl individen som för samhället i stort. Vi vet att konsekvenserna av våld, utöver fysiskt och psykiskt lidande för de inblandade, innebär att resurser i samhället tas i anspråk. Resurser prioriterar sig själva när samhället behöver ingripa i det akuta läget och när våldet redan skett. Forskning visar att vi, genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser, kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Kan du och din verksamhet bidra till en förändring?

Både män och kvinnor drabbas av våld men män är överrepresenterade som förövare. Barns psykiska hälsa och utveckling påverkas mycket negativt av att direkt utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld men också av att bevittna eller på annat sätt uppleva att en förälder utsätts för sådant våld. Det finns också en risk för att den som har utsatts för våld i barndomen själv begår våldsbrott senare i livet. Normer och attityder som stödjer våld utgör en av de största riskfaktorerna för ett våldsamt beteende, Det är därför viktigt att jobba för en förändring av destruktiva attityder och normer för att minska förekomst av våld. Detta gäller oavsett om insatserna eller arenorna du arbetar med har en tydlig koppling till våldsprevention eller inte – du och din organisation kan bidra till positiva tanke- och beteendemönster i samhället.

Processinriktad utbildning i våldsförebyggande arbete

Länsstyrelsen Östergötland erbjuder i samverkan med föreningen MÄN en utbildning med fokus på att fortsätta utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv. Din kommun är välkommen att anmäla intresse att delta. Mer information och länk till anmälan hittar du i slutet på denna sida.

Utbildningen fokuserar på utveckling av det våldsförebyggande arbetet och är tänkt som ett bidrag till det förebyggande och främjande arbete som på många sätt redan pågår lokalt. Föreningen MÄN har mångårig erfarenhet av att genomföra liknande utbildningar tillsammans med länsstyrelser och kommuner på andra platser i Sverige. Arbetet utgår från ansatsen en kommun fri från våld och bygger på stegen i handboken Inget att vänta på, vilken finns att läsa mer om i slutet av sidan.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig, i första hand, till dig som jobbar i en av Östergötlands kommuner. Region Östergötland och Polisen ses som två nyckelaktörer för samverkan i det våldförebyggande arbetet och har av den anledningen också möjlighet att delta i viss utsträckning.

Från varje organisation förväntas en blandning av chefer, strateger och praktiker delta. Deltagande från politisk nivå är också välkommet. Du som deltar kan exempelvis jobba inom områden som rör vård och omsorg, teknisk förvaltning, säkerhets-, brottsförebyggande- och trygghetsskapande frågor, inom kultur och fritid, med utbildning eller föräldraskapsstödjande insatser.

Länsstyrelsens syfte och målsättning

Syftet med insatsen är att stimulera en uppstart eller vidareutveckling av ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete mot våld generellt och mot mäns våld mot kvinnor specifikt.

Mål

 • Deltagarna ska kunna vara ett internt kunskapsstöd i sin organisation för ett fortsatt våldsförebyggande arbete.
 • Det ska minst ha påbörjats en förankringsprocess av det våldsförebyggande arbetet på lokal nivå.
 • Deltagarna ska kunna ha formulerat en plan med områden och konkreta steg för hur det fortsatta våldsförebyggande arbetet inom verksamheten ska ske på strategisk och operativ nivå.
 • Respektive deltagande organisation bedömer att de har en grund för att påbörja eller vidareutveckla sitt våldsförebyggande arbete.

Utbildningens omfattning och upplägg

Processledarutbildningen består av sju utbildningsdagar fördelat på tre träffar med start i september 2021 och avslut i augusti 2022. Efter avslutad utbildning planeras för ytterligare en dag med fokus på uppföljning och utvärdering av det påbörjade arbetet.

Under utbildningen arbetas det i kommunteam där Polisen och Regionen deltar utifrån sina perspektiv. Tanken är att olika förmågor, kunskaper och perspektiv ska mötas för att fortsätta jobba med det våldsförebyggande arbetet och sätta hela kommunen i rörelse. Mellan träffarna genomför deltagarna konkreta hemuppgifter kopplade till den egna kommunen. Exempelvis att genomföra metodövningar, påbörja kartläggning, formulera visioner, identifiera relevanta metoder eller arbetssätt, genomföra förankringsinaster eller organisera utbildningstillfällen för personal och ledning i kommunen.

Föreningen MÄN ansvarar för genomförande av utbildningsdagarna, som är processbaserade och bygger på aktivt deltagande. Dennis Nyström på föreningen MÄN säger att genom kunskaper, förhållningssätt och konkreta verktyg vill de stärka aktörer i arbetet med att förebygga våld i en kommunal kontext. Under utbildningen varvas föreläsningar inom olika tematiska områden med övningar, självreflektion, erfarenhetsutbyten och grupparbeten för att deltagarna själva ska kunna bygga upp eller vidareutveckla ett långsiktigt och strukturerat arbete i den egna kommunen.

Innehållet under utbildningsdagarna

Dag 1: Att förstå våld.

Att förstå våld som problem –mekanismer, konsekvenser och kostnader. Självreflektion.

Dag 2: Våldsprevention.

Kunskapsbaserat arbete. Inget att vänta på, förändringsteori, livscykelperspektiv, policykontext och modeller.

Dag 3: Att komma igång.

En-hela-kommunen-ansats. Förankra, mobilisera och kartlägg. Implementering och samverkan. Att komma igång!

Inför nästa träff:

Hemuppgift och handledning.

Dag 1: Processinriktat arbete Förhållningssätt i förändrings-arbetet, att förstå sin egen roll. Preventionsarbete i den egna kommunen utifrån stegen i IAVP.

Dag 2: Kommunarbete

Tillämpning av IAVP i kommunens verksamheter, strategier och genomförande.

Inför nästa träff:
Hemuppgift och handledning.

Dag 1: Uppföljning.

Uppföljning, handledning och påfyllnad.

Dag 2: Avslut och handlingsplan.

Avslut, utvärdering och framåtblick. Nästa steg – handlingsplansarbete.

Handledning

Under året ingår även fem kortare avstämnings- och handledningstillfällen med respektive kommun (via telefon, mail eller videolänk). Detta ger möjlighet till stöd och bollplank i arbetet med hemuppgifter och det lokala utvecklingsarbetet.

Nätverk

Utbildningen ger även möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyten med andra kommuner. Under och efter utbildningen finns möjlighet att ingå i MÄN:s kommunnätverk för strateger som arbetar med våldsprevention. Nätverket träffas två gånger per år och syftar till att vara ytterligare stöd i arbetet och ett forum för erfarenhetsutbyten mellan kursträffarna.

Inget att vänta på

Handboken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Jämställdhetsmyndigheten som idag förvaltar arbetet utifrån handboken beskriver hur ett förebyggande av våld kräver samarbete över professionsgränserna. Att det behövs modiga och uthålliga ledare och medarbetare som vågar pröva nya vägar. Handboken kommer ur ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten, organisationen MÄN och riksförbundet Unizon.

Handboken berör främst frågorna om hur ett våldsförebyggande arbete kan integreras i befintliga strukturer med mandat och resurser för ett långsiktigt hållbart utvecklingsområde. Den tar upp hur våld kan beskrivas och behov identifieras så att det motiverar till förebyggande satsningar, blir möjligt att avgöra avvägda prioriteringar och att utvärdera om önskvärda resultat uppnåtts.

Handboken utgår från följande 5 steg för förändring:

 1. Initiera samverkan
 2. Beskriv våld som problem
 3. Identifiera förändringsfaktorer
 4. Utveckla insatser
 5. Implementera, följ upp och sprid

Handboken "Inget att vänta på" på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prevention Östergötland

Länsstyrelsen bedriver sedan tidigare ett övergripande och långsiktigt förebyggande och främjande arbete inriktat mot barn och unga inom ramen för Preventionspaketet Östergötland. Under 2020 deltog tre av länets kommuner och tre är med i årets satsning. Vi ser att dessa utvecklingssatsningar på många sätt kompletterar varandra och hoppas det kommer vara till nytta såväl lokalt som för länet i stort.

Intresseanmälan - En kommun fri från våld

Anmälan till utbildningen är nu stängd. Sista dag för att anmäla intresse om deltagande var den 14 juni 2021. Beslut om deltagande meddelas senast 2 juli 2021.

 • Digital intresseanmälan är avsedd för kommuner.
 • Personal från Region Östergötland och Polisen är välkomna att kontakta ansvarig på Länsstyrelsen för dialog om deltagande.
 • Anmälan kan lämnas in från enskild förvaltning eller gemensamt för kommunen.
 • Målsättningen är att varje kommun har deltagare från minst tre olika förvaltningar med totalt 4–10 deltagare.
 • Från varje organisation förväntas en blandning av chefer, strateger och praktiker kunna delta. Deltagande från politisk nivå är också välkommet.
 • I det fall intresse finns men är från färre än tre förvaltningar och mindre än totalt 4 deltagare kan Länsstyrelsen komma att kontakta berörd kommun för dialog gällande behov av ytterligare förankring i kommunen.
 • Deltagande ska som lägst vara förankrat i respektive förvaltningsledning och hos närmsta chef innan anmälan om intresse att delta lämnas in. Vi uppmanar till att förankra deltagandet i kommunledningen.
 • Utgångspunkten är att låta forskare följa arbetet under utbildningen vilket innebär att de kommer observera arbetet samt eventuellt genomföra enskilda intervjuer. Mer information och möjlighet att ta ställning till grad av medverkan i följeforskning kommer längre fram.
 • Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att välja ut kommun och begränsa antalet deltagare från respektive organisation för att uppnå en jämn fördelning utifrån ett regionalt perspektiv. Inför beslut kan dialog komma att ske med respektive kommun som anmält intresse.
 • Deltagande aktör förbinder sig till att ersätta personal som eventuellt inte kan fullfölja utbildningen.
 • Länsstyrelsen bekostar utbildningen. Deltagande aktör bekostar arbetstid för medverkande personal vid aktuella tillfällen samt skapar utrymme för deltagarna att arbeta mellan tillfällena.

Vid frågor kontakta Johan Landstedt, utvecklingsledare våld i nära relationer
johan.x.landstedt@lansstyrelsen.se, 010-223 52 90

En kommun fri från våld i korthet

Det finns en powerpoint med information om utbildningen i korthet. Presentationen kan med fördel användas i samband med intern förankring i din kommun.

Utbildningsinformation i korthet om En kommun fri från våld Powerpoint, 46.7 MB, öppnas i nytt fönster.

En tillvaro fri från våld, en film om WHOs förändringsprinciper

Filmen är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Borås stad. Bakgrunden är det fleråriga projektet ”En kommun fri från våld - Borås”.

I projektet har personer utbildats för att sprida kunskap och arbetssätt om att förebygga våld. Projektet är avslutat men för det fortsatta arbetet finns nu en del av projektets material att använda.

I filmen beskrivs bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. Filmen är animerad och går att använda vid presentationer, som utbildningsverktyg och som underlag i diskussioner.

I slutet av filmen finns instruktioner om materialet "En kortlek fri från våld" Läs mer om arbetet som gjorts i västra Götaland och ta del av en kortlek fri från våld på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syntolkad version.

Det finns även tre olika korta filmklipp som ni kan lägga upp i era sociala kanaler, rektangulär till Facebook och kvadratisk till Instagram. Använd klippen för att sprida kunskap om att filmen finns. Komplettera gärna inläggen med en länk till var den långa filmen ligger.

Till Facebook (format 16:9)

Filmklipp 1 till sociala media (rektangulär, 17 sekunder) Öppnas i nytt fönster.

Filmklipp 2 till sociala media (rektangulär, 42 sekunder) Öppnas i nytt fönster.

Filmklipp 3 till sociala media (rektangulär, 33 sekunder) Öppnas i nytt fönster.

Till Instagram (format 1:1)

Filmklipp 1 till sociala media (kvadratisk, 17 sekunder) Öppnas i nytt fönster.

Filmklipp 2 till sociala media (kvadratisk, 42 sekunder) Öppnas i nytt fönster.

Filmklipp 3 till sociala media (kvadratisk, 33 sekunder) Öppnas i nytt fönster.

Kontakt