Information om provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symtom så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19.


Målsättningen är att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas. Det innebär inte att alla som bedöms som samhällsviktiga kommer att erbjudas möjlighet till testning.

Ändrade telefontider

Från och med den 21 december kommer Länsstyrelsen ändra öppettiderna för den telefonlinje som verksamhetsföreträdare kan ringa till. Tidigare var öppettiderna klockan 09.00 – 15.00 och från den 21 december är telefonlinjen öppen mellan klockan 09.00 – 12.00 på helgfria vardagar. Länsstyrelsens bedömning är att det inte påverkar möjligheterna att i samhällsviktig verksamhet få tillgång till provtagning.

Provtagning inom samhällsviktig verksamhet

Region Östergötland ansvarar för provtagningen och Länsstyrelsen Östergötland erbjuder ett stöd för att bedöma vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga. En bedömning kommer att göras utifrån varje given situation. Skyddet av liv och hälsa samt upprätthållandet av samhällets funktionalitet kommer särskilt att beaktas i bedömningarna. En viktig aspekt är om provtagning av ett begränsat antal personer kan säkerställa att en samhällsviktig funktion kan upprätthålla sin uppgift.

Processen kan kortfattat beskrivas i följande steg:

  • Den som är ansvarig för en verksamhet ska använda MSB:s metodstöd och lista för att bedöma om verksamheten räknas som samhällsviktig.
  • Verksamhetsansvarig ska sedan göra en första bedömning av verksamhetens behov och prioritera i egen organisation innan provtagning efterfrågas.
  • Om den som är verksamhetsansvarig bedömer att det finns behov av att provta personer som innehar samhällsviktiga funktioner ska Länsstyrelsen kontaktas.
  • När den verksamhetsansvarige kontaktar Länsstyrelsen för rådgivning och bedömning kommer en intervju att genomföras per telefon.
  • Om verksamheten bedöms som samhällsviktig kommer Region Östergötland att ta en kontakt med verksamhetsansvarig för vidare bedömning och instruktioner.

OBS! Det är den som är verksamhetsansvarig som ska ta kontakt med Länsstyrelsen. Inte enskilda medarbetare. Enskilda medarbetare ska föra en dialog med sin chef.

Endast personer med milda symtom och som skulle kunna gå tillbaka till verksamheten om provtagningsresultatet är negativt är aktuella för provtagning.

Hur länge ska jag stanna hemma? - Här finns råd om hur länge du ska stanna hemma, du som bor i Östergötland.länk till annan webbplats

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan även vara verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. Den som ansvarar för verksamheten behöver också ha tagit fram en plan för vilken personal som behövs på plats för att upprätthålla verksamheten.

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänsterlänk till annan webbplats 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet och yrkesgrupper under den pågående pandemin. Den som är ansvarig för en verksamhet ska använda MSB:s vägledning för att bedöma om deras verksamheten räknas som samhällsviktig samt har personer med samhällsviktiga funktioner.

Vägledning - samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19länk till annan webbplats

Länsstyrelsens vägledning och bedömning

Region Östergötland ansvarar för vilka personer som ges tillgång till testning samt formerna för detta. Länsstyrelsen bistår Regionen och berörda verksamhetsföreträdare med bedömningar av vilka verksamheter och funktioner som är att betrakta som samhällsviktiga.

Endast den som ansvarar för en samhällsviktig verksamhet, som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället om den inte fungerar, ska kontakta Länsstyrelsen. Den som är verksamhetsansvarig ansvarar också för att göra en första bedömning av verksamhetens behov och för att prioritera i egen organisation innan provtagning efterfrågas

Länsstyrelsens och Regionen använder en metod för att i varje given situation bedöma om en verksamhet är samhällsviktig och om testning ska erbjudas. Skyddet av liv och hälsa samt upprätthållandet av samhällets funktionalitet kommer särskilt att beaktas i bedömningarna.

Vid kontakt med Länsstyrelsen

Skicka inga uppgifter eller frågor om symtom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen. Skicka heller inga detaljerade uppgifter om verksamheten. När den verksamhetsansvarige kontaktar Länsstyrelsen för rådgivning och bedömning kommer en intervju att genomföras per telefon.

Om verksamheten bedöms som samhällsviktig skickas kontaktuppgifter vidare till Region Östergötland. Regionen tar därefter en direkt kontakt med verksamhetsansvarig för vidare bedömning och instruktioner kring bokning av provtagning.

Kontakta Länsstyrelsen

E-post: provtagning.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-22 355 55, mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar (från och med den 21 december ändras telefontiderna till klockan 09.00–12:00 på helgfria vardagar)

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Nationell strategi för utökad testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar - FAQ

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan även vara verksamhet som är nödvändig eller viktig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet och yrkesgrupper under den pågående pandemin. Den som är ansvarig för en verksamhet ska använda MSB:s vägledning för att bedöma om deras verksamheten räknas som samhällsviktig samt har personer med samhällsviktiga funktioner.

Vägledning - samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19länk till annan webbplats

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar. Den som ansvarar för verksamheten behöver också ha tagit fram en plan för vilken personal som behövs på plats för att upprätthålla verksamheten.

Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänsterlänk till annan webbplats 

Enskilda medarbetare ska inte kontakta Länsstyrelsen. Endast den som ansvarar för en samhällsviktig verksamhet, som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället om den inte fungerar, ska kontakta Länsstyrelsen. Ta del av information och instruktioner på Länsstyrelsens webbplats. Den som är verksamhetsansvarig ansvarar också för att göra en första bedömning av behov och möjliga prioriteringar i egen organisation innan provtagning efterfrågas.

E-post: provtagning.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-22 355 55, mellan klockan 9.00–15.00 på helgfria vardagar.

Nej. Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland använder en metod för att i varje given situation bedöma om en verksamhet är samhällsviktig och om provtagning ska erbjudas. Skyddet av liv och hälsa samt upprätthållandet av samhällets funktionalitet kommer särskilt att beaktas i bedömningarna.

Endast personer med milda symtom, som skulle kunna gå tillbaka till verksamheten om provtagningsresultatet är negativt är aktuella för provtagning.

Nej. Det är den som är verksamhetsansvarig som ska ta kontakt med Länsstyrelsen. Inte enskilda medarbetare. Enskilda medarbetare ska föra en dialog med sin chef. Den som är verksamhetsansvarig ansvarar också för att göra en första bedömning av verksamhetens behov och för att prioritera i egen organisation innan provtagning efterfrågas

När den som är verksamhetsansvarig kontaktar Länsstyrelsen för rådgivning och bedömning kommer en intervju att genomföras per telefon. Om verksamheten bedöms som samhällsviktig skickas kontaktuppgifter vidare till Region Östergötland. Regionen tar därefter en direkt kontakt med verksamhetsansvarig för vidare bedömning och instruktioner kring bokning av provtagning.

Skicka inga uppgifter eller frågor om symtom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen. Skicka heller inga detaljerade uppgifter om verksamheten.

E-post: provtagning.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-22 355 55, mellan klockan 9.00–15.00 på helgfria vardagar.

Har du testats positivt för covid-19 - eller bor tillsammans med någon som har det? Har du symtom men kan inte provta dig? Här finns råd om hur länge du ska stanna hemma, du som bor i Östergötland.

> Hur länge ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symtom så snabbt som möjligt ska kunna återgå till arbete finns möjlighet till provtagning för pågående covid-19.

Målsättningen är att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas. Det innebär inte att alla som bedöms som samhällsviktiga kommer att erbjudas möjlighet till testning. Det innebär inte heller att alla delar inom en verksamhet är samhällsviktig.

För skolor och förskolor innebär detta inte att all personal har tillgång till testningen.

För att du som är arbetar på skola eller förskola ska prioriteras för testning krävs både:

  • Att du är tillräckligt frisk för att kunna komma tillbaka jobbet ifall du inte har covid-19.
  • Att personalsituationen är så pass ansträngd att verksamheten riskerar att behöva stänga om inte personal så snart som möjligt kan återgå till arbetet.

Huvudmännen för verksamheten ansvarar för att i första hand göra omprioriteringar så att förskolan/skolan kan hållas öppen.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg ska inte kontakta Länsstyrelsen. Detsamma gäller för privata vårdgivare utan avtal med Region Östergötland eller kommunen.

Läs mer om provtagning i Östergötland på 1177.selänk till annan webbplats

Kontakt