Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Länsstyrelsen Östergötland har tagit beslut om en handlingsplan för att möta och begränsa effekter av klimatförändringarna. Handlingsplanen gäller för åren 2021–2025 och visar vilka åtgärder som behöver genomföras i länet samt vilka av dessa som Länsstyrelsen tar ansvar för att genomföra. Handlingsplanen svarar upp på det krav på myndigheters klimatanpassningsarbete som ställs i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Handlingsplan klimatanpassning 2021-2025 Pdf, 1.7 MB.

På länsnivå finns en regional handlingsplan för klimatanpassning från 2014. Den regionala handlingsplanen har ett brett anslag både som kunskapsunderlag och för att peka ut flera organisationers ansvar för åtgärder.

Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Regional handlingsplan klimatanpassning Pdf, 1.5 MB.

Framtidsklimat Östergötland Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Östergötland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Havsnivåer i Östergötlands län Pdf, 1.3 MB.

SMHI har, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland 2017, beräknat medel- och extrema vattenstånd längs med kusten för Östergötlands län för dagens och framtidens klimat.

Intro till klimatanpassning Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en skrift i ett försök att sammanfatta mycket av den information om klimatanpassning som finns tillgänglig hos olika myndigheter och experter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Detta verktyg togs fram 2017 som stöd för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning. Verktyg ger ett förslag på en förstudie som undersöker hur en kommun kan komma igång med
klimatanpassning. Genomförd förstudie är tänkt att fungera som en första version av ett styrdokument för klimatanpassning, men också som ett underlag för politiskt beslut om fortsatt hantering av frågan.

Verktyget är framtaget i en arbetsgrupp med 8 östgötska kommuner för att möta de behov dessa kommuner har för att komma vidare med klimatanpassningen. Behov som sannolikt finns även i andra kommuner.

Verktyg för kommuner som vill komma igång med klimatanpassning Pdf, 1.2 MB.

I detta faktablad redovisar Länsstyrelsen i Östergötlands län sin bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning. Ny bebyggelse behöver lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till kommande klimatförändringar med avseende på risken för översvämning.

Fysisk planering längs Östersjökusten med hänsyn till risken för översvämning- Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå i Östergötland Pdf, 2.4 MB.

Hantering av värme i välfärdssektorn var ett samverkansprojekt som pågick 2019-2020. Deltog gjorde Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Linköpings universitet, Finspångs kommun, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Projektet syftade till att ta fram verktyg för hantering av värme inom vård- och omsorg samt inom pedagogisk verksamhet. Nedan hittar du de checklistor och åtgärdslistor som togs fram under projektet.

OBS! Notera dock att en del åtgärder som rekommenderas för att lindra värme kan förvärra smittspridning av covid-19, ex användning av fläcktar.

Pedagogisk verksamhet

Checklista hantering av värme padagogisk verksamhet Pdf, 255.3 kB.

Åtgärdslista hantering av värme pedagogisk verksamhet Pdf, 783 kB.

Vård-och omsorg

Checklista hantering av värme vård- och omsorg Pdf, 268 kB.

Åtgärdslista hantering av värme vård- och omsorg Pdf, 2.6 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland