Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här samlar vi goda exempel att inspireras av, både på regional och nationell nivå.

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Jordbruksverket har samlat inspiration och tips för hur man ökar mångfalden på slätten samt hur man genom bete av skog, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar kan skapa hållbara landskap för många både växter och djur.

Läs om ett rikt odlingslandskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur du kan förbättra mångfalden på slättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelserna har tagit fram tips för hur du med enkla åtgärder på din mark kan få både en bättre skörd och ge livsutrymme för ovanliga arter.

Läs receptsamlingen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan jag som skogsägare göra?

När man brukar skog bör man vara uppmärksam på de strukturer som bygger upp en biologiskt värdefull skog. Finns dessa strukturer i din skog? Då kan du stärka hela skogsekosystemet genom att vara aktsam om dem.

Läs om målbilder för god miljöhänsyn och hitta länkar till många faktablad om värdefulla skogsmiljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om beskrivningar av värdefulla naturskogar på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om skogliga naturtyper så kallade nyckelbiotoper på Skogsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur man kan bruka sin skog vid vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns ekonomiska bidrag och rådgivning för naturvårdsåtgärder i skog som söks hos Skogsstyrelsen.

Läs mer om stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om stöd till Skogens miljövärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver vattenmiljöer skötas?

I rinnande vatten och sjöar behövs ibland åtgärder, tex kan det vara bra att avsätta mark som kan översvämmas intill ett vattendrag, lämna skuggande zoner av träd utmed vattendrag, ta bort vandringshinder för fisk mm. Många åtgärder i vatten kräver att man först får tillstånd för vattenverksamhet, alternativt för enklare åtgärder bara anmälan innan man sätter igång.

Verktygslåda för naturvård i vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se en film om att anlägga våtmark i odlingslandskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går att söka bidrag till våtmarker från landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om våtmarker på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om tillstånd och anmälan för vattenverksamhet

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Lövsuccé

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland