Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Översiktsplanering

Kommunerna tar fram översiktsplaner. Länsstyrelsens roll är att se till att de statliga intressena tas tillvara och samordnas i översiktsplaneringen. Vi ska också tillhandahålla underlag samt vara rådgivande till kommunerna i fråga om allmänna intressen enligt plan- och bygglagen.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen. Den ska också ge vägledning i hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Den ska sedan vara vägledande vid efterföljande detaljplanering, bygglov och andra myndigheters beslut.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens roll i den kommunala översiktsplaneringen är att representera staten. Vi har i första hand följande uppgifter:

 • Samordna och ta tillvara statens intressen.
 • Lämna underlag och ge råd i frågor om de allmänna intressen som enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) behöver tas hänsyn till i översiktsplaneringen.
 • Verka för att riksintressen enligt 3–4 kapitlet i miljöbalken tillgodoses.
 • Verka för att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken följs.
 • Verka för att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen stämmer med första stycket i 7 kapitlet 18 § miljöbalken.
 • Verka för att frågor om användningen av mark- och vattenområden som sträcker sig över två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
 • Verka för att bebyggelse och byggnadsverk tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, och inte riskerar olyckor, översvämning eller erosion.

Nya regler från 1 april 2020

Sedan den 1 april gäller delvis nya bestämmelser kring översiktsplanering.

Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska:

 • säkerställa en bättre konti­nuitet i översiktsplaneringen
 • ge bättre stöd för en god tillämpning av bestämmelserna
 • underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur mark och vatten ska användas
 • bidra till en ökad digital samhällsbyggnadsprocess.

De nya reglerna innebär att två nya planeringsbegrepp har införts i översiktsplaneringen. Det gäller Länsstyrelsens underlag och kommunens planeringsstrategi.

Länsstyrelsens underlag

Länsstyrelsen ska redovisa ett underlag till kommunen under tredje och fjärde året i varje mandatperiod, eller när så kommunen begär. Underlaget ska innehålla information om stat­liga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktspla­nens aktualitet.

I redovisningen ska vi ange hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanens aktualitet. Detta gäller exempelvis ny lagstiftning, nya nationella mål, nytt planeringsunderlag och förändrade riksintresseanspråk.

Underlaget ska ange hur intressena förhåller sig till översiktsplanen och om vårt granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Bestämmelserna om Länsstyrelsens underlag gäller från den 1 april 2020.

Planeringsstrategi ersätter aktualitetsprövning

En planeringsstrategi ersätter tidigare krav på att kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ska pröva om översiktsplanen är aktuell. Plane­ringsstrategin som är mer framåtsyftande ska medverka till en ökad konti­nuitet.

I en planeringsstrategi ska fullmäktige ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och till översiktsplanens aktuali­tet. Beslutet ska tas senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunens syn på fortsatt arbete kan handla om att översiktsplanen bör revideras i vissa avseenden, att en fördjupning bör tas fram för en viss tätort eller stadsdel eller att arbete ska påbörjas med att se över den kommunomfattande översiktsplanen. Det krävs inte något särskilt samråd eller miljöbedömning av planeringsstrategin.

Efter valet år 2022 har kommunen två år på sig att ta fram sin första plane­ringsstrategi.

Samråd

En översiktsplan ska upprättas i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Syftet med samrådsfasen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge de som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Samrådet bör därför starta på ett tidigt stadium, när behovet av idéer är som störst och det ännu finns stora möjligheter att påverka. Resultatet av samrådet ska redovisas i en samråds­redogörelse.

Länsstyrelsens roll i samrådet

Länsstyrelsen är en obligatorisk part i samrådet och ska under samrådet sam­ordna och ta tillvara statens intressen. Det är vårt ansvar att hålla berörda statliga myndigheter underrättade om planarbetet.

De statliga myndigheter som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa till oss. Vi ansvarar för att lämna ett samlat svar från staten.

Vi ska också lämna underlag samt ge råd i fråga om allmänna intressen enligt kapitel 2 i plan- och bygglagen. Vi ska även ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna om det behövs från allmän synpunkt.

Granskning

Förslaget till översiktsplan bearbetas utifrån de yttranden som kom in under samrådet. Det slutliga förslaget ställs sedan ut för granskning. Den som vill lämna synpunkter under granskningstiden ska göra detta skriftligen till kommunen.

Efter granskningen ska kommunen sammanställa synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande och även redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Om planförslaget efter granskningen har ändrats väsentligt måste kommunen ställa ut förslaget för granskning på nytt.

Länsstyrelsens roll under granskningen

Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett granskningsyttrande som bifogas till översiktsplanen vid antagandet. I yttrandet ska det enbart framgå om vi inte godtar planförslaget beträffande:

 • riksintressen
 • miljö­kvalitetsnormer
 • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 • mellankommunal samordning
 • människors hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Om vi inte har godtagit översiktsplanen för en viss del ska det framgå i planen. Om kommunen begär ska Länsstyrelsen lämna ett reviderat granskningsyttrande. Det ska göras om kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden så att vårt tidigare yttrande inte längre är aktuellt.

Avgränsningssamråd för miljöbedömning

Om genomförandet av översiktsplanen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en strategisk miljö­bedömning av förslaget. Under processen ska en miljökonsekvensbeskriv­ning arbetas fram. Kommunen ska samråda om omfattning och detalje­ringsgrad i miljökonsekvensbeskrivningen med Länsstyrelsen. Det kallas avgränsningssamråd.

För översiktsplaner som har påbörjats före den 1 januari 2018 gäller fort­farande äldre föreskrifter för handläggningen och bedömningen.

Boverket har tagit fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket.

Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning, Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss