Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Här kan du läsa en sammanställning av de lagar, förordningar och föreskrifter som har stor betydelse för Östergötlands län och hela Sverige i dagsläget.

Hanteringen av covid-19 i Sverige styrs av lagar, förordningar och föreskrifter.

  • Lag - beslutas av riksdagen
  • Förordning - beslutas av regeringen
  • Föreskrift - beslutas av myndighet

Allas ansvar

Smittskyddslagen med tillhörande förordning

Här finns grundkravet för allas ansvar vid misstänkt smitta och smittspårning.

Smittskyddslagen (2004:168) Länk till annan webbplats.

Smittskyddsförordning (2004:255) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Dessa kompletterar reglerna i smittskyddslagen. Var och en är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Till föreskrifterna finns allmänna råd för såväl enskilda som verksamhetsutövare.

Det personliga ansvaret innebär att du själv ska tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du bland annat:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  • begränsa nya nära kontakter
  • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) Länk till annan webbplats.

Tillfällig covid-19-lag

Från och med den 10 januari gäller ett nytt regelpaket som reglerar krav på smittskyddsåtgärder i vissa verksamheter.

Lagen ger regeringen och myndighet möjlighet att sätta upp krav på smittskyddsåtgärder för olika verksamhetsområden samt begränsa enskildas möjligheter att samlas och uppehålla sig på vissa platser. Dessa krav införs genom förordning och kompletterande föreskrifter. Länsstyrelsen utövar tillsyn att förordningar och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Lagen ger även polisen rätt att ingripa i vissa fall. Bland annat kan polisen utfärda ordningsbot (böter) på 2 000 kr för den som vistas på en plats där kommunen har förbjudit allmänheten att befinna sig.

I förordningen finns än så länge krav för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser, museer och konsthallar, nöjesparker och djurparker, uthyrning av lokaler för privata sammankomster och långväga kollektivtrafik. Förordningen ger även kommuner möjlighet att besluta om förbud att vistas på vissa platser. Bland annat gäller olika deltagartak (mellan 8 och 500 personer) vid allmän sammankomst och offentlig tillställning, beroende på om arrangemanget äger rum inne eller ute och om deltagarna anvisas sittplatser. Vid motionslopp tillåts högst 150 idrottsutövare. Vid religionsutövning i samband med dödsfall tillåts alltid högst 20 deltagare. Regeringen har möjlighet att besluta om ytterligare krav för fler verksamheter och även enskilda.

I föreskrifter och allmänna råd finns kompletterande regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, muséer, konsthallar, nöjesparker och liknande anläggningar samt handelsplatser.

Läs om Länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2) Länk till annan webbplats.

Särskilt för samtliga serveringsställen

För serveringsställen gäller utöver regelverket ovan även ett särskilt regelpaket om krav på smittskyddsåtgärder inklusive nationell begränsning av öppettider samt begränsning av försäljning av alkohol.

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen ställer krav på serveringsställen att göra olika åtgärder för att minska trängseln och smittspridningen. Kommunerna har tillsynsansvaret och Länsstyrelsen har tillsynsvägledning. Lagen ger även möjlighet att reglera öppettider och att serveringsställen ska hållas stängda.

Föreskrifterna innehåller kompletterande förhållningsregler för serveringsställen. Bland annat anges att det ska vara minst en meter mellan sällskap samt att sällskap om max fyra personer får sitta vid samma bord. Om sällskapet är större än så ska det fördelas på fler bord. Från och med 1 mars gäller även begränsningar av serveringsställenas öppettider. Till föreskrifterna finns allmänna råd.

Mer om smittskydd på serveringsställen, Länsstyrelsens webbplats

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2020:37) och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Förordningen, som är tidsbegränsad, ställer upp förbud för servering av alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycksliknande preparat) mellan vissa tidpunkter. Servering av alkohol från och med den 1 mars förbjudet mellan kl. 22.00-11.00. Tillsynsansvaret ligger framförallt på kommunerna och polisen. Länsstyrelsen har tillsynsvägledning.

Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol Länk till annan webbplats.

Mer lagstiftning

Ordningslagen

Här finns bland annat förklaring av begreppen allmän sammankomst och offentlig tillställning samt regler om tillståndskrav för sådana arrangemang.

Ordningslag (1993:1617) Länk till annan webbplats.

Kontakt