Skyddsobjekt

I Östergötlands län finns flera samhällsviktiga anläggningar som är av stor betydelse för länet och i vissa fall även för hela landet. För att förstärka skyddet av anläggningarna kan Länsstyrelsen besluta att de ska vara skyddsobjekt.

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om civila skyddsobjekt. Du som äger eller nyttjar objektet är ansvarig för att avgöra behovet av skydd. Detta gäller för de objekt och anläggningar som bedöms som särskilt samhällsviktiga.

Laghänvisning: Skyddslag (2010:305) samt skyddsförordning (2010:523)länk till annan webbplats

I ansökan ska följande uppgifter ingå:

 1. Namn på sökande (myndighet/företag)
 2. Sökandes organisationsnummer, adress och telefon
 3. Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress)
 4. Om det finns ett tidigare beslut om skyddsobjekt för objektet, ange i så fall beslutsdatum och diarienummer.
 5. Beskrivning av objektet och dess verksamhet.
 6. Motivering kring varför objektet bör utgöra skyddsobjekt.
 7. Vilken typ av förbud ansökan avser enligt 7§ skyddslagen (tillträdesförbud och/eller avbildningsförbud etc.)
 8. Eventuell motivering till undantag från regeln om att beslut om skyddsobjekt gäller i högst 5 år enligt 20 § skyddslagen.
 9. Lokalisering av objektet inkl. karta (fastighetsbeteckning och koordinater (anges i SWEREF 99).
 10. Uppgift om ägarförhållanden för det aktuella objektet och marken. I de fall ägare är annan än sökande ska medgivande inhämtas från objekts-markägare. Om andra brukare finns inom det begärda skyddsområdet ska medgivande inhämtas även från dessa.
 11. Bedömning av hur allmänhet eller andra eventuella intressenter i området kommer att påverkas av beslutet.

Följande ska bifogsa till ansökan:

 1. Karta/skiss över området enligt punkt 9.
 2. Godkännande från nyttjare eller ägare om denne inte är den samma som sökande enligt punkt 10.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Östergötlands län, Enheten för civil beredskap och räddningstjänst, 581 86 Linköping

Vad säger lagen?

Enligt skyddslagen (2010:305) och skyddsförordningen (2010:523) får Länsstyrelsen besluta att vissa typer av byggnader, anläggningar och områden ska vara skyddsobjekt.

Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret och grovt rån. Lagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.

Det är Försvarsmakten som fattar beslut när det gäller militära skyddsobjekt.

7 § Skyddslagen

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.

Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

20 § Skyddslagen

Ett beslut om skyddsobjekt ska gälla tills vidare eller under en viss angiven tid.

Ett beslut om skyddsobjekt enligt 4 §4 eller 5 ska dock gälla för en viss tid, längst fem år. Om det är uppenbart att de förhållanden som utgör grund för beslutet om skyddsobjekt kommer att bestå under längre tid, kan beslutet ges längre giltighetstid eller förordnas att gälla tills vidare.

En noggrann intresseavvägning

Före ett beslut om skyddsobjekt måste Länsstyrelsen alltid göra en noggrann intresseavvägning. Beslutet ska så långt det är möjligt inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Skyddsobjektet får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att behovet av skydd ska vara tillräckligt.

Hur känner du igen ett skyddsobjekt

Ett skyddsobjekt markeras tydligt med gula skyltar. Skyltarna sitter på själva skyddsobjektet eller på avgränsningar i området runt skyddsobjektet, exempelvis på ett staket eller en grind. På skylten framgår det vem som beslutat om skyddsobjektet, utifrån vilket lagrum och vilket slags förbud som gäller.

Det är förbjudet att beträda ett skyddsobjekt utan tillstånd

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Genom ett särskilt beslut kan tillträdesförbud förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbuden kan dömas till böter eller fängelse.

Kontakt