Hantering av översvämningsrisker i Norrköping

Riskhanteringsplan Norrköping

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med Norrköpings kommun tagit fram förslag på hur risker för översvämning ska hanteras framöver i Norrköping. Nu har allmänheten chansen att tycka till om planen.

Norrköping har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekats ut som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk. Ett förslag till riskhanteringsplan i enlighet med Förordning (2009:956) om översvämningsrisker har tagits fram som ska gälla för åren 2022 - 2027.

En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många aktörer på olika nivåer blir berörda. Ett stort antal människor påverkas genom att bostäder och arbetsplatser drabbas.

Riskhanteringsplanen behandlar översvämningspåverkan från Bråviken, Motala ström och från extrema regn. Pågående klimatförändring förstärker översvämningsrisken. Riskhanteringsplanen har därför en lång framåtblick samtidigt som åtgärderna är fokuserade på vad som behöver göras under de närmaste åren.

Tyck till om innehållet i planen

Nu har du möjlighet att tycka till om innehållet i planen. Länsstyrelsen bjuder in berörda myndigheter, kommuner, organisationer, allmänhet och andra berörda till samråd, där du kan lämna synpunkter på riskhanteringsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådstiden är 21 juni - 5 november

Synpunkter lämnas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping. Ange diarienummer 424-780-21.

Om du vill lämna synpunkter vänligen ta del av missivet för samrådet som specificerar vad Länsstyrelsen i synnerhet önskar få synpunkter på:

Missiv Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Norrköping Word, 48 kB.

Kontakt