Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur


Rapportera förekomst av lodjur eller andra stora rovdjur

De stora rovdjuren inventeras årligen i Östergötlands län. In­venteringen görs på uppdrag av Länsstyrelsen och bygger till allra största delen på rapporter från allmänheten.

Vintertid under spårsnö­förhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av stort intresse: Synobservationer, spår och spårtecken, rivna rådjur eller älgar.

Vi uppmanar därför alla östgötar som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser. Främst gäller det lodjuret som numera kan påträffas över hela Östergötland, men även varg och i sällsynta fall björn.

Några anvisningar då du hittat ett ”misstänkt” spår:

 • Spåra inte själv!
 • Snitsla platsen så är det lättare att hitta platsen.
 • Täck över kadaver så att det skyddas från räv och korp.
 • Rapportera sedan din observation på www.skandobs.selänk till annan webbplats .

Din spårobservation kan komma att följas upp och kontrolleras i fält av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att ob­servationen ska kunna ”kvalitetssäkras".

 

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Aktuellt om rovdjur i länet

24 oktober 2018
Ett rovdjursangrepp har konstaterats på en tacka norr om Roxen, enligt besiktningsmannen var det troligen varg som angrep men lodjur kan inte uteslutas.

16 juni 2018
Två vargar har observerats norr om sjön Långbogen i Finspångs kommun.

17 mars 2018
En varg har kvalitetssäkrats ca 8 km söder om Söderköping utefter E22.

11 mar 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats vid Tåby, Norrköpings kommun, spåren ledde norrut.

5 mars 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats ca 4 km öster om Valdemarsvik i närheten av sjön Gåsen.

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till drivande och ställande jakthundar och till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation. I första hand beviljas bidrag till skyddsväst för hundar i anslutning till vargrevir.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5 000 kr.

Villkor för inköp av skyddsväst

 • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter, det vill säga väst med el alternativt skyddsväst med vargstål.
 • Skyddsvästen ska vara inköpt under 2018.
 • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan och vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 december 2018.

När kan bidrag ges

 • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
 • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
 • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas för att styrka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

 • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Bidrag delas ut så länge det finns medel tillgängliga

Du kan söka bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga. Länsstyrelsen lämnar bidrag till de västar som rekommenderas av Viltskadecenter: Dogtech Pro och Wolf Proof.

Vargpingla för hund

Vargpinglan är en pingla på ett reflexhalsband som kan bäras av hundar som vistas i vargrevir Länsstyrelsen har halsband som vi delar ut till hundägare som vill prova en vargpingla. För aktiva jakthundar är vargpinglan kostnadsfri. För övriga hundar kan pinglan köpas för 100 kronor.


Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för skyddsväst till hundPDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Östergötland
  581 86 Linköping

Kontakt