Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Byggnadsminnen i Östergötland

Länsstyrelsen kan förklara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar som byggnadsminnen. För att en byggnad eller ett bebyggelseområde skall bli byggnadsminne krävs att miljön har synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket den kan ha om den är välbevarad eller haft en särskild betydelse. Förutom byggnader kan exempelvis parker, trädgårdar eller andra anläggningar också vara byggnadsminnen. Det finns 136 byggnadsminnen i Östergötland. Information om dessa hitta du på bland annat genom Östgötakartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (under fliken Kultur och Samhällsbyggnad) och i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

  • riva, flytta, bygga om eller bygga till
  • ändra planlösningen
  • ändra eller göra ingrepp i stommen
  • ändra färgsättning eller ytskikt
  • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
  • ändra interiören eller den fasta inredning
  • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

  • uppgifter om vilken fastighet det gäller
  • en beskrivning av byggnaden
  • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland