Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå.

Vi samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Vi har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver Östergötlands framtida klimat och hur arbetet går till idag. Planen innehåller även åtgärder för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan klimatanpassningPDF

Framtidsklimat ÖstergötlandPDF

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Östergötland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Intro till klimatanpassningPDF

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en skrift i ett försök att sammanfatta mycket av den information om klimatanpassning som finns tillgänglig hos olika myndigheter och experter.

Övriga länkar

Klimatanpassningsportalen

http://www.klimatanpassning.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI

https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/klimatanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/klimatanpassning/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland