Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns länkar till kartor över förorenade områden. Du kan också läsa om dina skyldigheter om du äger en förorenad fastighet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Du kan själv söka information om förorenade områden i karttjänsten för förorenade områden.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten, oftast kommunen, för att få mer information. Om det inte är kommunen som är tillsynsmyndighet kan de hänvisa dig till rätt tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndigheten är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel.

Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Hur kan jag påverkas av förorenade områden?

Om du bor eller vistas på eller vid ett förorenat område kan det ibland finnas risk för att du utsätts för skadliga ämnen i högre grad. Det behöver inte betyda att det i praktiken innebär någon hälsorisk.

Vid en eventuell sanering kan du tillfälligtvis påverkas, till följd av transporter eller andra åtgärder som sker i samband med saneringen.

Fastighetsägarens ansvar och skyldigheter för förorenade områden

Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan du i vissa fall bli ansvarig för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, alltså någon som orsakat föroreningen och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Är det en fastighet som används som privat bostad så ska du ha känt till föroreningen vid förvärvet.

Skyldigheter om du äger en förorenad fastighet

  • Om du planerar att göra grävarbeten eller liknande på din fastighet och du vet om att den är förorenad är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärden och åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Om du genomför grävarbeten eller liknande på din förorenade fastighet som leder till att föroreningar sprids, kan du själv betraktas som förorenare och därmed bli ansvarig för att undersöka eller sanera fastigheten.
  • Om du upptäcker en förorening på din fastighet, exempelvis vid grävarbeten, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Därför bör du alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Du kan också bli skyldig att betala för värdeökning av din fastighet om någon annan sanerar den samt i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information hittar du i denna broschyr om fastighetsägarens ansvar:

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvarlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 4 000 registrerade potentiellt förorenade områden I Östergötlands län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade område i länet. Inom Länsstyrelsen är det funktionen för tillsyn och förorenade områden som jobbar med frågorna, Men förorenade områden lyfts även i andra delar av verksamheten som till exempel fysisk planering.

Hur vi jobbar finns beskrivet i vårt regionala program.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2018-2020PDF 

Lista över de 20 högst prioriterade förorenade områdena i länetPDF

Undersökningar och åtgärder

Vi arbetar tillsyn och med att utreda och åtgärda de förorenade områdena. Nedan, under rubriken Undersökningar och åtgärder, kan du läsa mer om de projekt som är akutella den närmasta tiden och ett urval av de projekt vi har arbetat med tidigare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Bestorps såg, Linköpings kommun

Nu saneras det dioxinförorenade området vid Bestorp såg. Saneringen innebär bland annat bortgrävning och omhändertagande av jord och sediment. Saneringen genomförs med statliga medel och totalt har Naturvårdsverket beviljat 42 miljoner kronor för åtgärden. Linköpings kommun är huvudman och ansvarar för saneringsåtgärden.

Vill du veta mer om hur saneringen fortlöper se Linköpings kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där mer information finns.

Läs mer hos Linköpings kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Mer information från tidigare undersökningar av området finns i rapporterna nedan från huvudstudien och de åtgärdsförberedande undersökningarna.

Huvudstudierapport 2012-06-27PDF

PM Åtgärdsförberedande undersökning av mark 2016-10-04PDF

Riskbedömning och åtgärdsutredning förorenade sediment 2016-05-25PDF

PM Underlag för riskvärdering 2016-03-30PDF

Brandsnäs såg, Ydre kommun

På Torpön i Sommen fanns Brandsnäs såg fram till 1959. Naturvårdsverket har beviljat 17 miljoner kronor i bidrag för åtgärder vid objektet. Förberedande undersökningar genomförs under 2019 och föroreningarna kommer att saneras under 2020. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är huvudman och ansvarar för åtgärderna.

Länsstyrelsen har genomfört undersökningar för att utreda förekomsten av föroreningar efter den tidigare verksamheten. Det har visat sig att området där sågen tidigare hade sin verksamhet är förorenad med dioxiner.

Bakgrund

Mer information om de undersökningar som är genomförda finns i rapporterna från förstudien och huvudstudien.

Förstudie - rapport 2015-08-24PDF

Huvudstudie - rapport 2017-09-24PDF   

Sjöbacka såg, Linköpings kommun

Sjöbacka såg ligger cirka 2 mil nordväst om Linköping mellan södra stranden av Norrbysjön och Göta kanal. Inom området bedrevs sågverksamhet från cirka 1907 till 1957, då verksamheten avvecklades och byggnaderna revs.

De undersökningar som genomförts visar att delar av det tidigare sågverksområdet är kraftigt förorenade av dioxiner. 

Under 2018 och 2019 genomförs åtgärdsförberedande undersökningar för att avgränsa den konstaterade dioxinföroreningen. Undersökningarna genomförs av Linköpings kommun och finansieras av Naturvårdsverket.

Bakgrund

Mer information om de undersökningar som genomförts finns i rapporterna från förstudie, huvudstudie och åtgärdsförberedelse.

Åtgärdsförberedande undersökning - rapport 2019-04-08PDF

Huvudstudie - rapport 2015-12-22PDF

Förstudie - rapport 2012-02-28PDF

Falla ångsåg, Finspångs kommun

Länsstyrelsen kommer under året vara huvudman för en mindre sanering vid Falla ångsåg. Denna verksamhet bedrevs mellan 1963 och 1975 och utförde tryckimpregning av virke med impregneringsmedel innehållande koppar, krom och arsenik. En sanering genomfördes 1990 då de högsta arsenikhalterna grävdes bort. Men på en begränsad yta inom det tidigare impregneringsområdet finns fortfarande höga halter av arsenik kvar i jorden och det är detta som nu ska åtgädas.

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner genomfört ett flertal åtgärder på förorenade platser i länet. Några exempel på objekt som har åtgärdats är:

 

För att kunna genomföra saneringsåtgärder krävs att områdena först undersöks. Det har utförts många miljötekniska undersökningar genom åren. Några av Länsstyrelsens projekt som lett till att flera objekt har undersökts samtidigt är:

  • Kemtvättar i Östergötland
  • Träskyddsanläggningar
  • Plantskolor i Norrköping
  • Verkstäder och ytbehandlingsanläggningar

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. Till höger om kartan finns en teckenförklaring och till vänster finns verktyg för ut- och inzoomning.

Länsstyrelsens WebbGIS - Östgötakartan

Under "Relaterad information" nedan finns en länk till vårt WebbGIS, Östgötakartan, där du kan se var de konstaterat och misstänkt förorenade områdena finns i Östergötland. Förorenade områden finns i lagerlistan under lagret Miljöskydd.

Observera att ett förorenat område kan omfatta en större eller mindre yta och stjärnan (punkten) i kartbilden inte representerar hela det förorenade områdets area. Det är inte heller liktydigt med att eventuella föroreningar är koncentrerade just i den punkt som stjärnan markerar i området.

Vi som arbetar med förorenade områden i Östergötland har även tagit fram ett eget ämnesspecifikt WebbGIS. Där visas endast de potentiellt förorenade områdena samt ytor för åtgärdade områden. Detta skikt är under uppbyggnad och än så länge finns endast ett fåtal åtgärdade ytor med i kartan, se länken nedan.

Här hittar du vårt webbGIS över potentiellt förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

LST miljödata (WMS-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljöskyddsenheten