Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra en naturmiljö? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Exempel på när anmälan om samråd krävs:

 • anläggande av nya skoterleder
 • prospektering i vissa fjällområden
 • samt uppförande av renstängsel eller andra fasta anläggningar för renskötseln.

Exempel på andra tillfällen då det normalt är lämpligt att anmäla om samråd:

 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • eller vid andra prospekteringar.

Anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar. 

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Den som avser att ta jordbruksmark ur produktion, dvs upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark, ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning, annan markanvändning eller vill odla upp betesmark. Undantag från anmälningsplikten gäller dock om området uppenbart har en väldigt liten betydelse för natur- eller kulturmiljön.

Anledningen till detta är att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur och/eller kulturvärden kan skadas. Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. Länsstyrelsen kan i sitt beslut om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, t ex val av trädslag, eller om så krävs helt förbjuda plantering.

En anmälan om den förändrade användningen av marken ska göras minst 8 månader i förväg. Längst ner på denna sida finns en blankett för detta. Du måste även aktivt begära uträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta görs skriftligen till länsstyrelsens Lantbruksenhet.

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av mycket liten betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Om du avser påbörja energiskogsodling på åkermark ska du göra en anmälan om samråd via e-tjänsten, se länk ovan på denna sida. 

Om anmälningsplikten kan man läsa i Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (12 kap 9§) och jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning behöver anmälan ej göras.

Enligt Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 7 kap 22§) ska vid skogsplantering på nedlagd jordbruksmark en skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer och öppen jordbruksmark samt bebyggelse lämnas oplanterad eller planteras med lövträd.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska samrådsanmälan göras till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska samrådsanmälan göras till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska samrådsanmälan göras till kommunen.

Kontakt

Naturvårdsenheten