Spindelörtskinnbaggen Canthophorus impressus i Östergötland – förekomst och åtgärdsbehov

Spindelörtskinnbagge Canthophorus impressus livnär sig på att suga växtsafter från spindelört Thesium alpinum och lever därför på platser med denna värdväxt. Spindelört växer på magra och torra, ofta sandiga, gräs- och ruderatmarker såväl i det traditionella odlingslandskapet (naturbetesmarker och slåtterängar) som i vägkanter, täkter, kraftledningsgator och järnvägsmiljöer. Spindelörten har i Sverige en begränsad utbredning i sydöstra Sverige och huvuddelen av förekomsterna finns i södra Östergötland och nordöstra Småland. Både spindelört och spindelörtskinnbagge är rödlistade som ”Nära hotad” (NT), och spindelörtskinnbaggen är föremål för ett särskilt åtgärdsprogram som koordineras nationellt av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_21&context=27