Östergötlands elfiskeprogram - miljöövervakning i vattendrag 2003-2008

Länsstyrelsen Östergötland har sedan några år tillbaka intensifierat naturvårdsarbetet i vattenmiljöer bl.a. mot bakgrund av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. En viktig del i det arbetet är att få ett bättre kunskapsunderlag som är nödvändigt för att kunna göra rätt prioriteringar och bedömningar när det gäller skydd och restaurering i dessa miljöer. En del av denna kunskapsinsamling i våra vattenmiljöer görs inom ramen för den regionala miljöövervakningen. Den regionala sötvattensprovtagningen löper i treårs cykler och utgörs av olika delprogram, elfiske, bottenfauna och vattenkemi i vattendrag, påväxtalger och vattenkemi i sjöar. Denna rapport redovisar resultat av ett av de biologiska övervakningsprogram som pågått längst i länet, nämligen elfiskeprogrammet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_6&context=27