Vedlevande skalbaggar, myror och klokrypare på gamla ädellövträd i Östergötland

Denna rapport är en sammanställning av all känd kunskap för de skalbaggar, klokrypare och myror som lever i död ved på ek och i övriga ihåliga ädellövträd i Östergötland. Urvalet är begränsat till de arter som är upptagna eller varit upptagna på den nationella rödlistan. Totalt är det 118 arter som beskrivs i denna rapport. Mellan 1992 och 2003 har ca 110 områden med gamla ihåliga ädellövträd inventerats med standardiserad metodik av Länsstyrelsen och länets kommuner. Totalt har ca 80 lokaler med ek undersökts. Främst har områden som är eller har varit ekhagmarker inventerats men även några parker, alléer och lövängar har undersökts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_13&context=27