Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Internationella och regionala samarbeten

Länsstyrelsens uppdrag är att öka Östergötlands attraktionskraft för medborgare och företag, och att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. En viktig del i det utvecklingsarbetet är den internationella dimensionen, det vill säga samverkan med andra regioner och institutioner i och utanför EU.

Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt internationellt arbete sedan mitten av 90-talet med olika projekt, näringslivsdelegationer och nätverk.

Pågående projekt

Life restoRED

Projektet Life RestoRED Länk till annan webbplats. restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. Projektet ska sprida kunskap och erfarenheter om återskapandet av livsmiljöer i ängs- och betesmarker, särskilt till lantbrukare och framtida lantbrukare, men även till andra specialister som arbetar i jordbruksmiljöer. Genom praktiska åtgärder och genom att skapa samarbeten och rutiner för förvaltningen av de utvalda platserna samt skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer på de utvalda platserna.

Finansiering är på 14,5 miljoner kronor och kommer från LIFE programmet.

BigData4Rivers

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2019-2023 i ett internationellt projekt som heter BIGDATA 4RIVERS. Länk till annan webbplats.

Projektet ska förbättra de europeiska flodernas vattenkvalitet genom smarta vattenhanteringspolicyer och ska förstärka interregionalt samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Projektpartnerskapet består av sju organisationer från Sverige, Portugal, Spanien, Frankrike, Grekland, Rumänien och Litauen. Projektet finansieras inom EU:s Inrerreg Europe program och har en total budget på cirka 13 miljoner svenska kronor.

Framtidens solel i östra Mellansverige

 

Under perioden februari 2019 till maj 2022 pågår projektet Framtidens Solel som ska inspirera små och medelstora företag att investera i solel.

Därmed bidrar det till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet i regionen.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar tillsammans med Energikontoret Mälardalen, Energikontoret Östergötland, Länsstyrelsen Västmanland, Region Örebro län, Stuns Energi i Uppsala och Almi. Den totala budgeten uppgår till över 15 miljoner svenska kronor. Projektet finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Innovative Sustainable Remediation (INSURE)

 

Sedan hösten 2015 driver Länsstyrelsen Östergötland EU- projektet INSURE, inom EU- programmet Interreg Central Baltic. INSURE arbetar för att minska utsläppen av giftiga ämnen från förorenade områden till Östersjön.

Länsstyrelsen Östergötland har totalt beviljats 693 350 euro från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet. Projektet kommer att avslutas under 2019.

Projektet består av totalt 7 partners från Sverige, Finland och Lettland. Från Sverige och Östergötland deltar förutom Länsstyrelsen Östergötland även Motala kommun i projektet. Mer information finns på projektets hemsida www.insureproject.se Länk till annan webbplats.

Lakesperience

Under 2018 -2020 deltar Länsstyrelsen Östergötland i EU- projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic lakes Länk till annan webbplats.. Projektet utvecklar naturturismen runt sjöarna vid Tampere i Finland, sjön Peipsi vid Tartu, sjön Burtnieku i Lettland samt sjöarna Åsunden, Järnlunden and Stora Rängen söder om Linköping. Målet är 5000 fler tyska besökare vid projektets avslut.

Budgeten för projektet är totalt på 1,2 miljoner euro, varav 933 000 euro är bidrag från den europeiska regionala utvecklingsfonden inom EU-programmet Interreg Central Baltic.

I projektet deltar följande partners: Länsstyrelsen Östergötland (SE), Region Östergötland (SE), The Baltic Institute of Finland (FI), Visit Tampere (FI), Ecofellows (FI), Peipsi Centre for Transboundary Cooperation (EE) och Burtnieku County municipality (LV).

Life – Bridging the Gap

Under perioden oktober 2016 till september 2022 pågår projektet Life Bridging the Gap Länk till annan webbplats..

Projektet arbetar med att förstärka värdena i 30 värdefulla ekmiljöer. Länsstyrelsen i Östergötland är leadpartner och länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar samt Linköpings kommun deltar.

Den största finansiering är via EU:s Life-fond och den totala budgeten är 80 miljoner kronor.

 

OptiWaMag - Optimization of waste management in urban spaces and in households

Sedan augusti 2019 driver Länsstyrelsen Östergötland projektet OptiWaMag. Projektet är finansierat av Interreg Europe och pågår fram till och med januari 2023.

Syftet är att förbättra avfallshanteringen i stadsmiljö och från hushåll genom utbyte av erfarenheter och best practice. För Länsstyrelsen Östergötlands del ska projektet resultera i en regional avfallsplan.

Samarbetspartners i projektet är förutom Länsstyrelsen Östergötland: Riga Technical University (Lettland), Development Organization (Ungern), Municipality of Casalgrande (Italien), Municipality of Lousada (Portugal) och Region of Thessaly (Grekland).

Den totala budgeten för projektet är cirka 1 miljon euro.

Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete

 

Under perioden november 2018 till februari 2022 pågår projektet Regional plattform för strategiskt energi- och klimatarbete. Länsstyrelsen Östergötland är projektägare och driver projektet i samarbete med Region Östergötland. Syftet med projektet är att samordna, effektivisera och strukturera det regionala energi- och klimatarbetet i Östergötland. Utgångspunkten är de sex identifierade insatsområdena i Östergötlands nya energi- och klimatstrategi och att utifrån dem skapa en struktur för samordning.

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och den totala budgeten är cirka 3,5 miljoner kronor.

Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management (SEABASED)

Länsstyrelsen Östergötland deltar under perioden 2018-2021 i det internationella projektet SEABASED. Projektet syftar till att minska näringsämnesbelastningen och förbättra vattenkvaliteten i kustområden genom att utveckla och testa havsbaserade åtgärder mot övergödning i pilotområden i Östersjön.

Projektpartnerskapet består av 7 organisationer från Sverige, Finland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Program Länk till annan webbplats. samt av Länsstyrelsen. Projektets totala budget är cirka 28 miljoner svenska kronor.

Supporting eco-innovations towards international markets - SUPER

Sedan våren 2016 driver Länsstyrelsen Östergötland projektet SUPER. Projektet är finansierat av Interreg Europe och pågår fram till april 2021.

Syftet är att förbättra upptaget av miljömässigt hållbara innovationer hos små och medelstora företag, liksom att påverka regionala policys för att stödja små och medelstora företags internationella kommersialisering av eko-innovationer. 

Förutom länsstyrelsen Östergötland ingår även följande samarbetspartners i projektet: Linköpings Universitet, Murcía Business Innovation Centre (Spanien), Province of Utrecht (Nederländerna), Podlaska Regional Development Foundation (Polen), Tipperary Country Council (Irland), University of Western Macedonia (Grekland), Vidzeme Planning Region (Lettland), Lithuanian Innovation Centre (Litauen) samt Zealand – Academy of Technologies and Business (Danmark).

Den totala budgeten för projektet är cirka 1,6 miljoner euro.

Implementation of Agenda 2030 in organizations – IntAG2030

 

Projektet syftar till att göra en förstudie på hur företag och offentliga organisationer kan implementera agenda 2030 i sin verksamhet. Fokus ligger på att hitta goda exempel på företag och organisationer som har gjort detta. Vidare även hur exempelvis myndigheter och kommuner bäst kan främja att fler implementerar agenda 2030 i sin verksamhet. Projektet ska leda till en ansökan för ett större EU-projekt på temat.

Länsstyrelsens är leadpartner och har en partner i Estland och en i Lettland under projektetperioden (2020 till 2022).

Finansieringe kommer från Svenska Institutet och har en total budget på 500 000 svenska kronor.

Zero Emission Hydrogen Turbine Center – ZEHTC

 

I projektet ZEHTC byggs en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att användas till att producera vätgas i en elektrolysör, och sen används vätgasen som bränsle till gasturbiner. På projektets hemsida Länk till annan webbplats. kan du få mer information.

Länsstyrelsens roll under projektetperioden (2019 till 2023) är främst att bidra med kommunikationsaktiviteter och insatser i projektet.

Projektpartnerskapet består av sex organisationer från Sverige och Italien och finansieras via initiativet ERA-Net och där Energimyndigheten är den svenska kontakmyndigheten samt delfinansiären. Fokus för ERA-Net är integrerad, regionala energisystem och programmet får stöd genom EU:s Horizon 2020 forskning och innovationsprogram (grant agreement No 775970). Projektet har en total budget på cirka 49 miljoner svenska kronor.

Avslutade projekt

Life Taiga

Mellan 2015-2020 pågick projektet LIFE Taiga. Länk till annan webbplats. Syftet var att öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västra tajgan.

Många arter är beroende av brand för att överleva.  Därför har det utförts över 100 kontrollerade naturvårdsbränningar i skogar runtom i Sverige.

Projektet var är ett samarbete med Naturvårdsverket och 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Budget 100 miljoner för hela projektet.

Open data for growth

 

Länsstyrelsen producerar en stor mängd data och rapporter som kan vara till nytta för näringslivsutveckling i länet. Projektet arbetade med att förenkla möjligheten att kunna ta del av informationen på ett lättillgängligt och säkert sätt.

Projektet Open data for growth drevs av Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Linköpings universitet, Estonian Regional and Local Development Agency (Estland) och Center Regional Development Agency (Moldavien).

Finansieringen kom från Svenska Institutet med en total budget på 560 000 svenska kronor och pågår 2019-2020.

SHARE

Projektet SHARE Länk till annan webbplats. står för: Sustainable approach to cultural Hertiage for the urban Areas Requalification in Europe. Projekt pågick mellan 2014-2020 och handlade om att öka bevarandet och tillgängligheten för kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Drivande partner var Sviluppumbria i Perugia (Italien). Övriga samarbetspartners var länsstyrelsen Östergötland, University of Greenwich (England), North-East Regional Development Agency (Rumänien), Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd (Ungern), City of Šibenik (Kroatien) och Regional Government of Extremadura (Spanien).

(CASES BSR) Climate Adaptation Support for Enterprises in the Baltic Sea Region

Projektet CASES BSR syftade till att undersöka hur klimatförändringarna påverkar små och medelstora företag samt hur företag strategiskt kan arbeta med klimatanpassning för en långsiktig hållbarhet och ökad konkurrenskraft.

Projektet ökade kunskapen inom området genom att kartlägga vilka de största riskerna för små- och medelstora företag i östersjöregionen är idag och hur de arbetar för att riskminimera dessa. Resultatet av kartläggningen visar vilka behov av stöd företagen behöver för att klimatanpassa sina verksamheter och hur detta kan främja ett ökat välstånd.

Förutom Länsstyrelsen Östergötland ingick följande projektpartners i projektet;

  • Högskolan på Åland, Finland
  • Tartu Regional Energy Agency, Estland
  • Vidzeme Planning Region, Lettland

Baltic Blue Growth (BBG)

 

Länsstyrelsen Östergötland deltog under perioden 2016-2019 i ett internationellt projekt Baltic Blue Growth (BBG) Länk till annan webbplats.. Projektet skulle genom storskalig musselodling motverka och minska effekten av övergödning i kustområdena och samtidigt skapa en ny näring för foderproduktion.

Projektpartnerskapet bestod av 18 organisationer från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland. Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogram, samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget var cirka 40 miljoner svenska kronor.

Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma)

 

Länsstyrelsen Östergötland deltog under perioden 2017-2020 i det internationella projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) Länk till annan webbplats.. Projektet syftade till att minska utsläpp av restprodukter från läkemedel som förorenar Östersjöns vatten och marina liv.

Projektpartnerskapet bestod av organisationer från sju länder som tillsammans arbetade med att ta fram verktyg och rekommendationer för beslutsfattare, myndigheter och kommuner för att minska dessa skadliga utsläpp. Projektet finansieras inom EU:s Östersjöprogram Länk till annan webbplats., samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget var cirka 37 miljoner svenska kronor.

Coast4us

Länsstyrelsen Östergötland var under perioden 2018-2020 Lead Partner för det internationella projektet Coast4us.

Projektet syftade till att ta fram dataunderlag för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön. Även metoder för att förbättra planeringsprocessen togs fram inom projektet.

Projektpartnerskapet bestod av 16 organisationer från Sverige, Estland, Lettland och Åland. Projektet finansieras inom EU:s Central Baltic Program Länk till annan webbplats. samt av Havs- och vattenmyndigheten. Projektets totala budget var cirka 30 miljoner svenska kronor.

I projektet har nya data, kart- och kunskapsunderlag tagits fram och verktyg har utvecklats för den Östgötska kusten som kan användas av kommuner i fysisk planering. Webbaserade planeringsportaler som tillgängliggör olika GIS underlag har utvecklats för att myndigheter och kommuner inom fysisk planering ska kunna dela och uppdatera data och GIS underlag. Underlagen och verktygen gör det lättare inom fysisk planering att se från många olika perspektiv och ta väl avvägda beslut. De nya kunskapsunderlagen gör det lättare att tydliggöra problem och möjligheter. Metoderna för att visualisera data gör det lättare för medborgare att förstå och bedöma hur olika planer och planeringsscenarier kommer att påverka det lokala området. Kunskapsutbyte mellan projektpartners har gett förståelse för olika arbetssätt inom fysisk planering. Utbytet har även gett möjlighet till att hitta nya lösningar som kan förbättra metoder för att nå en holistisk och hållbar kustplanering. Exempel på nya GIS skikt och data som tagits fram inom Coast4us är skikt inom kulturhistoriska byggnader, översvämningsområden, infrastruktur, socioekonomisk analys, lokala åtgärdsplaner för vatten, undervattensvegetation, fiskreproduktion, vattenkvalitet, ekosystemtjänster och rörelsemönster.

Inom projektet har lösningar för en hållbar kustzonsförvaltning diskuterats och olika nya verktyg och metoder har testats för att nå inkluderande planeringsprocesser. Ett resultat är även åtta förslag till hållbara planer inom de olika kommunerna och dess pilotområden. I pilotområdena har olika metoder och verktyg testats för att 1) kartlägga sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska värden, 2) för att aktivera och mobilisera medborgare och öka lokalt deltagande i områden med motstående intressen. En mer inkluderande process tillsammans med ny kunskap och data har förbättrat planeringsprocesser till att bli mer transparanta, holistiska och proaktiva.

Resultat och information om Coast4us Länk till annan webbplats.

Kontakt