Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många höga kulturmiljövärden längs Östergötlands läns kust

Södra Bokö, flygfoto

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett kunskaps- och planeringsunderlag för att beskriva områden med höga kulturmiljövärden i länets kust- och havsområden. Dessa värden kan finnas såväl på land som i havet och utgör i många fall ett sammanhang där många olika mänskliga aktiviteter genom århundrandena tillsammans skapar höga maritima kulturmiljövärden. Det kan röra sig om historiska seglingsleder, gamla fiskelägen, fartygslämningar eller försvarsanläggningar av olika slag. Men känslan av ett gammalt kulturlandskap där utsikten mot havet och en obruten horisont kan också fylla en viktig funktion.

Även om underlagen främst är tänkta att användas i ett nationellt havsplaneringssammanhang beskriver de kulturmiljövärden på ett sätt som gör att de även kan användas av kommuner i samband med planering i lokala eller mellankommunala sammanhang. Underlagen innehåller kunskaper som kan komma till användning vid framtagande av till exempel lokala och regionala kulturmiljövårdsprogram eller vid framtagande av kommunala översiktsplaner.

Östergötlands skärgård består av ett kust- och skärgårdslandskap där människor försörjt sig genom en kombination av jordbruk, fiske och jakt. Maritima anläggningar, så som fyrar och lotsplatser, berättar om områdets betydelse för sjöfarten och hur viktigt havet som resurs har varit. Utblickar mellan olika platser är känsliga för påverkan då läsbarheten och även förståelsen för historiska miljöer och samband kan försämras. Det finns även lämningar under vattenytan som kan vara känsliga vid framtida exploateringar i vår kust och skärgård, berättar antikvarie Maria Sjöquist.

Liknande underlag har tagits fram av samtliga 14 kustlänsstyrelser på uppdrag från regeringen. Alla länsstyrelsernas underlag har sammanställts i en nationell rapport som publicerades nyligen. Den pågående havsplaneringsprocessen har präglats av att möjliggöra förnyelsebar energiproduktion i form av havsbaserade vindkraftsparker. Underlaget från länsstyrelserna är ett sätt att försöka beskriva vilka kulturmiljövärden som finns utefter Sveriges kuster och vilken hänsyn som behöver tas till värdena under havsplaneringsprocessen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss