Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckade samverkansprojekt för blommor och bin i odlingslandskapet

Vialsandbi

Öppna landskap är en betydande del av vårt svenska kulturarv och utgör livsmiljöer för ett stort antal arter. Men, stora delar av vårt öppna landskap håller på att växa igen. Länsstyrelser runt om i Sverige har därför tillsammans med markägare, lantbrukare, djurägare och andra aktörer samarbetat för att stoppa igenväxningen och stärka den gröna infrastrukturen. Det har resulterat i blomstrande ängs- och betesmarker och andra gräsmarker på en yta motsvarande 85 fotbollsplaner.

Naturvårdsverket beviljade under 2022 medel motsvarande 3,5 miljoner kronor till 11 länsstyrelser som initierat 14 projekt för att stärka grön infrastruktur, det vill säga nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur. Fokus för projekten var fysiska restaureringsåtgärder för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Projektens syfte var också att binda ihop ängs- och betesmarker samt andra gräsmarker i landskapet som vägkanter och slalombackar.

– I projekten har många olika aktörer deltagit och samverkat. Markägarnas och lantbrukarnas kunskap har varit ovärderlig. Tillsammans med de kartunderlag för grön infrastruktur som länsstyrelserna arbetat fram har åtgärderna utförts på väl genomtänkta platser i landskapet som gett lyckade resultat, berättar Madeleine Larsson, Naturvårdsverket. Livsmiljöer för växter och djur har fått högre kvalitet och har nu länkats ihop bättre i odlingslandskapet.

Ökar och förbinder ängsmark

I Östergötland genomfördes tre olika samverkansprojekt som resulterat i restaurering av en yta på totalt drygt tretton hektar.

– Åtgärder som bland annat röjning och huggning av igenväxta områden, stängsling, restaurering och skapande av slåtterängar samt start av en plantskola för ängsväxter har bidragit till att öka andelen ängsmark i länet och stärkt förbindelserna mellan livsmiljöer för arter knutna till ängsmark, säger Louise Samuelsson, handläggare, Länsstyrelsen Östergötland.

Om resultat från samverkansprojekten för grön infrastruktur 2022

Tillsammans har de nationella projekten bidragit till ökad biologisk mångfald, en stärkt livsmedelsproduktion med fler pollinatörer, mer betesmark och naturlig skadedjursreglering. De numera välskötta betesmarkerna ger ett öppet och besöksvänligt landskap och de artrika miljöerna bidrar till friluftsupplevelser. Projekten har även stärkt företag på landsbygden.

Projekten genomfördes i Blekinge, Södermanlands, Uppsala, Hallands, Jämtlands, Västra Götalands, Västernorrland, Skåne, Örebro, Östergötland och Jönköpings län.

En sammanställning med resultat från de 14 projekten har tagits fram för den som vill inspireras och hitta goda exempel på arbetssätt för att bevara våra öppna landskap och samtidigt stärka grön infrastruktur.

Resultat av arbetet med grön infrastruktur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss