Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på hotade insekter har gett resultat

Ett bi på en blomma.

Silvergökbiet är en starkt hotad art som har gynnats av riktade skötselinsatser.

De senaste tre åren har det genomförts en satsning på vilda pollinatörer i Sverige. Länsstyrelsen Östergötland har under den tiden gjort skötselinsatser på fler än 70 platser i länet. Nu rapporterar Naturvårdsverket att insatserna har gett resultat.

Pollinerande insekter minskar kraftigt och en tredjedel av våra vilda bin är rödlistade. Detta beror framför allt på att pollinatörernas livsmiljöer har försvunnit. År 2020 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Arbetet med satsningen har involverat ett stort antal myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Däribland Länsstyrelsen Östergötland som under den aktuella perioden genomförde skötselinsatser på fler än 70 platser i länet.

Nu har Naturvårdsverket slutredovisat uppdraget för regeringen. I redovisningen framgår det bland annat att vilda pollinatörer fått en ökad födotillgång, fler boplatser samt fler och bättre spridningsvägar.

– Ett omfattande och engagerat arbete har bedrivits i hela landet. Länsstyrelserna har haft en viktig roll i genomförandet av satsningen. Viktiga steg har tagits men situationen är fortfarande kritisk för de vilda pollinatörerna. Det krävs fortsatt arbete även när satsningen nu avslutas, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I Östergötland finns det flera exempel på insatser som snabbt resulterat i nyetableringar av arter som har det tufft. Länsstyrelsen bedömer bland annat att riktade skötselinsatser som har genomförts inom nationellt viktiga områdena för hotade vildbin har bidragit till en förbättrad status för silvergökbi och guldsandbi.

– Det har varit mycket positivt att fokusera arbetet till vissa utpekade arter och trakter. Utmaningen nu blir att hålla miljöerna där skötselinsatser har genomförts i fortsatt bra skick. För att lyckas med det och för att få en större effekt är det avgörande att andra viktiga aktörer engageras och involveras i arbetet, säger Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Så kan du gynna vilda pollinatörer

  • Markägare, lantbrukare och andra aktörer som på något sätt förvaltar ett större markområde kan göra en stor insats för vilda pollinatörer genom att hålla torra och blomrika marker öppna, men inte slå eller beta dem för tidigt när de blommar som mest. Det kan till exempel handla om att senarelägga slåttern av vägkanter på mindre vägar.
  • Genom att spara blommande träd och buskar såsom sälg och körsbär gör man också en stor insats. Det är även värdefullt att skapa boplatser åt bin och andra insekter genom att skapa öppna sandytor och spara död ved.
  • Trädgårdsägare kan göra stor nytta genom att inte klippa hela gräsmattan intensivt hela säsongen, utan låta örter komma upp och blomma.

Läget i länet: Vilda pollinatörer

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer regelbundet en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. Den här gången står vilda pollinatörer i fokus.

Vilda pollinatörer – nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 159 kB.

Satsningen på vilda pollinatörer har gett resultat (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Stortapetserarbi i Östergötland – naturvård, utveckling och status Länk till annan webbplats.

Vildbin i Östergötland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss