Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-projekt förbättrade livsmiljöer i ekhagar

Läderbagge

Läderbagge Osmoderna Eremita trivs i en livsmiljö som uppkommer i ihåliga ekar när trädet nått en ålder om tvåhundra till trehundra år.

EU-projektet Life Bridging the Gap har mellan 2016 och 2022 restaurerat livsmiljöer för arter som lever i ekhagmarker i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län. Nu är slutrapporten klar och även om det tar många år innan vi ser de samlade effekterna, kan vi redan idag konstatera att statusen är god i en stor del av projektområdena.

Många arter är beroende av ett landskap med ekar i många olika storlekar och olika åldrar, särskilt en god tillgång till ihåliga gamla ekar.

De här värdefulla ekhagmarkerna är hotade, och det beror främst på att markägare slutar använda dem och de växer igen. Att åter öppna upp markerna och använda betesdjur som håller öppet kring ekarna är en nyckelfaktor för att bevara naturvärdena. Deltagarna i projektet har restaurerat över 800 hektar ekhagmarker och över 58 kilometer stängsel har satts upp. Dessutom har avtal tecknats med djurhållare för att djur nu ska beta i områdena.

- LIFE Bridging the Gap har använt sig av många olika restaureringsmetoder, för att återskapa ett fungerande eklandskap. Totalt har projektet förbättrat statusen i över 1400 hektar, säger Carina Greiff, projektledare, Länsstyrelsen Östergötland.

Överlappar trädens åldersglapp

Ekar kan bli väldigt gamla under rätt förutsättningar och äldre ekar kan hysa en stor mångfald av andra arter. För att arterna på lång sikt ska finnas kvar krävs det att stora områden hänger ihop och att ekar av olika åldrar finns i samma område.

Ett hot mot dessa värden är att landskapet inte längre hänger ihop på grund av att vi människor tagit ned träd för att bygga hus och vägar. Genom att plantera över 900 träd och 22 000 buskar har projektet bidragit till att säkra föryngringen.

- Det finns ofta också andra åldersglapp i våra ekområden. Det kan finnas fyrahundraåriga ekar, men nästa generation är bara cirka 80 år. Många av arterna knutna till ekar lever i håligheter och det får en ek naturligt efter kanske 200 år. Genom att medvetet skada de lite yngre ekarna genom en metod som kallas veteranisering skapas strukturer som normalt uppkommer i betydligt äldre träd. I projektet har över 1400 träd veteraniserats, säger Carina Greiff.

Tillfälliga hem för insekter

För att gynna skalbaggar och andra insekter knutna till ek har 480 stora holkar för insekter, så kallade mulmholkar har satts upp. Dessutom har ekstockar grävts ned en bit i marken för att gynna ekoxen. Dessa kallas för ekoxekomposter, men de har visat sig inhysa 211 arter, varav 18 är rödlistade.

- Genom projektet är vi många som fått stor erfarenhet och fler verktyg att arbeta med för att rädda det unika svenska eklandskapet. För att kunna bevara dessa värden i framtiden krävs det dock att man inte bara jobbar i de skyddade områdena utan binder ihop eklandskapen genom en grön infrastruktur och jobbar med dessa miljöer i hela landskapet, säger Carina Greiff.

Om Life Bridging The Gap

Det sex år långa projektet Life Bridging the Gap har förstärkt naturvärden kopplade till trettio skyddade natura2000-områden i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län. Förutom Länsstyrelserna i de aktuella länen har även Linköpings kommun och Naturvårdsverket deltagit i projektet. Life Bridging the Gap finansieras delvis av EU:s Life-fond.

Informationsmaterial, handbok hittar du på projektets hemsida.

www.lifebridgingthegap.se Länk till annan webbplats.

logotyp

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss