Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter årets våtmarksinsatser

Fotografi på våtmark

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2022 års sammanställning över arbetet är nu klar och visar att våtmarksarbete har genomförts på en yta motsvarande 5 741 fotbollsplaner. Samtidigt fördelar Naturvårdsverket 118 miljoner kronor för fortsatt arbete under 2023.

Våtmarker är inte bara attraktiva områden för oss människor för rekreation och återhämtning. De är även bland de mest artrika naturtyperna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden, för att balansera vattenflöden, rena vatten och för att förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till Sveriges klimatarbete.

Den årliga rapporten för 2022, som sammanställs av Länsstyrelsen i Gotlands län och som nu överlämnas till regeringen, visar på att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 3 100 hektar mark. Den största andelen, 71 procent av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Resterande åtgärder har utförts genom aktörer som kommuner, ideella organisationer, föreningar, vattenråd och i vissa fall även privata markägare som delvis finansierats genom bidrag från länsstyrelserna.

– Arbetet med att återställa och ta hand om våra våtmarker är oerhört viktigt för den biologiska mångfalden och Sveriges klimatarbete. Det ger också många arbetstillfällen för lokala entreprenörer runt om i vårt land, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län.

I Östergötland genomfördes våtmarksåtgärder på en total yta av 119,3 hektar mark. Av dessa genomfördes 26,7 hektar inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) och 92,6 hektar inom Skyddade områden.

Inom LONA var 6,2 hektar vegetationsåtgärder, till exempel man röjer vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att man återinför hävd med slåtter och betande djur. 20,5 hektar var hydrologiska åtgärder. Hydrologiska åtgärder kan till exempel vara att lägga igen eller plugga diken, låta uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning, anlägga våtmarker eller skapa småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen

Inom skyddade områden i Östergötland genomfördes åtgärder i 14 områden. Åtgärderna var främst hydrologiska åtgärder. Planering inför kommande åtgärder 2023 genomfördes även för 16 områden. De genomförda våtmarksåtgärderna i länet har bland annat bidragit till att stärka landskapets vattenhållande förmåga, minska utsläpp av växthusgaser och framför allt gynna biologisk mångfald.

Arbetet med våtmarksåtgärder tar lång tid, och förarbetet med utredningar, prövningar och tillstånd är som regel mer tidskrävande än de praktiska åtgärderna.

– En långsiktig finansiering är därför avgörande för att våtmarksarbetet ska kunna fortgå och för att vi ska fortsätta uppnå goda resultat. Genom att arbeta med våtmarksfrågorna över en längre tid kan vi prioritera arbetet så att rätt våtmark anläggs på rätt plats så att mest miljönytta uppnås, säger Louise Samuelsson, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Östergötland län.

För att öka takten i våtmarksarbetet har flera län har byggt upp ett nätverk med åtgärdssamordnare som stödjer privata markägare i processen från idé till färdig våtmark. Det, tillsammans med väl utformade bidragsformer, underlättar för privata markägare att bidra till våtmarksarbetet och göra gott för miljön samtidigt som våtmarksarbetet som helhet går snabbare.

118 miljoner kronor till våtmarksinsatser 2023

Naturvårdsverket har tagit ett beslut om att fördela över 118 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2023. Länsstyrelserna har ansökt om stödet och i Naturvårdsverkets beslut beviljas bidrag för 2023 och de kommande åren 2024 och 2025. Totalt omfattar beslutet nära 215 miljoner kronor. Totalt planerar länsstyrelserna över 600 insatser och en sammanlagd yta om minst 14 800 hektar berörs. Under 2023 bedömer länsstyrelserna att omkring 3 500 hektar våtmark kan återställas eller nyanläggas med bidragen. Östergötland får 6,8 miljoner kronor till våtmarksinsatser 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss