Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenmiljöer i länet ska restaureras

Forsande vatten i skogen.

Foto: Mathias Ibbe/Länsstyrelsen Östergötland

Under 2023 kommer flera östgötska vattenmiljöer att restaureras och få nytt liv. Det handlar till exempel om att återskapa en naturlig vattenfåra och att återväta mark till ett stort våtmarksområde.

En stor del av landets och länets våtmarker, sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Det kan till exempel handla om fysiska ingrepp som flottning, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar.

– Det är problematiskt eftersom vattenmiljöer fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Framför allt fungerar de som naturliga reningsverk, utjämningsmagasin och utgör livsmiljö för många hotade arter, säger Mathias Ibbe, vattenekolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Tack vare nationella satsningar de senaste åren har Länsstyrelsen startat upp ett omfattande åtgärdsarbete för att förbättra den ekologiska statusen i länets vatten. Vandringshinder för fisk har åtgärdats, vattendrag har fått ett mer naturligt utseende och utdikade våtmarker har åter blivit våta områden.

Under 2023 fortsätter Länsstyrelsen arbetet med att restaurera vattenmiljöer. Bland annat startar arbetet med att återskapa den naturliga vattenfåran i Pjältåns naturreservat i Norrköping som i dag utgörs av en lång betongkulvert. I Ydre kommun har utdikade våtmarker kring Skrivaremoån nyligen blivit skyddade i ett naturvårdsavtal med Sveaskog. Nu fortsätter arbetet med att återväta området till ett stort myllrande våtmarksområde.

Länsstyrelsen kommer även att dela ut bidrag till länets kommuner för deras arbete för bättre vattenmiljöer.

– Det är flera aktörer inblandade i restaureringen av vattenmiljöer. Länsstyrelsen har ett bra samarbete med bland annat markägare, intresseorganisationer och kommuner i länet. Med gemensamma krafter hoppas vi kunna återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket bland annat skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig, säger Mathias Ibbe.

Länsstyrelsen Östergötland har även, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram en nationell rapport som fungerar vägledande i arbetet med restaurering av vattendrag. Nu har samma myndighet gett Länsstyrelsen i uppdrag att skriva en rapport med fokus på restaurering av vattendrag som rinner genom torvmarker.

Trots de aktuella satsningarna på vattenmiljöer är det dock långt kvar innan länet är nära att nå nationella miljömål och miljökvalitetsnormer.

– Många av målen ska dessutom nås i slutet av årtiondet så åtgärdstakten måste öka ytterligare. Samtidigt måste arbetet ske med eftertanke balanserat med hänsyn till andra intressen som livsmedelsproduktion och bevarandet av kulturmiljöer, säger Mathias Ibbe.

Läget i länet: Restaurering av vattenmiljöer

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer regelbundet en lägesbild om ett aktuellt ämne som myndigheten har uppdrag kring. Den här gången står restaurering av vattenmiljöer i fokus.

Restaurering av vattenmiljöer – nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 231.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss