Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare 2,7 miljoner till lokala naturvårdsprojekt

Vildsandbi

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att ge 2,7 miljoner kronor i bidrag till ytterligare 11 nya natur- och friluftsprojekt. Pengarna betalas ut via bidragssystemet LONA (lokala naturvårdssatsningen). LONA, en satsning på lokal och kommunal naturvård, kan bidra till såväl naturvårds- som friluftsprojekt. Det kan handla om allt från information och kunskapsinsamling till insatser för olika arter.

– Vi har fått in många bra ansökningar med bra projektidéer inom sprida områden. Det är roligt att flera kommuner kommit in med projekt för att gynna vilda pollinatörer, framför allt eftersom den särskilda satsningen inom just det området tar slut till årsskiftet, säger Nathalie Bjällerhag, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Bland annat kommer både Motala och Linköpings kommun att göra åtgärder för att gynna större vattensalamander. Ydre kommun kommer i samarbete med Naturum Sommen ta fram material för en utställning om vilda pollinatörer och biologisk mångfald. I Norrköping kommer de anlägga och utvärdera olika typer av växtsubstrat och fröblandningar för att gynna vilda pollinatörer i befintliga blågrågröna-system (vattenområden, gröna områden och hårdgjorda ytor) för dagvattenhantering. I Motala kommun restaurerar de hydrologin i Natura 2000-området Hilltorp.

– Ett syfte med lokala naturvårdsprojekt är att öka det lokala initiativtagandet i arbetet med lokal naturvård och friluftsliv. Det är verkligen roligt att se att intresset från kommunerna är stort och att de ansökningar vi får in håller hög kvalitet, säger Ann Holmlid, länsråd. Arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv är högt prioriterat i länet och måste bedrivas långsiktigt och LONA är en viktig del av detta.

Länsstyrelsen har beviljat bidrag till fem av länets tretton kommuner. Ansökningarna motsvarar drygt 2,7 miljoner kronor fördelade på tio projekt. Länsstyrelsen har under hela 2022 beviljat LONA-bidrag för totalt 8,4 miljoner kronor.

Projektnamn

Kommun

Beviljat bidrag

LONA-typ

Våtmarksprojektering Dalsberg

Finspång

250 000

Våtmark

Hydrologisk utredning i Änggårdshagen

Linköping

120 000

Våtmark

Utveckling för större vattensalamander i Linköping

Linköping

720 000

Våtmark

Damm för större vattensalamander i Soldatängen

Motala

326 000

Våtmark

Restaurera Hilltorp Natura 2000-områdes påverkade hydrologi

Motala

214 000

Våtmark

Arkarp Viltvatten

Ydre

252 000

Våtmark

Alorps biparadis

Linköping

257 750

Pollinering

Inventering och skötsel av ruderatmarker

Linköping

220 000

Pollinering

Förstudie Bikorridor Vrinneviskogen

Norrköping

100 000

Pollinering

Urbana sandiga ängsmiljöer för pollinatörer i BGG-system

Norrköping

167 500

Pollinering

Pollinering och biologisk mångfald

Ydre

25 000

Pollinering

LONA - Lokala naturvårdssatsningen

Den lokala naturvårdssatsningen LONA är ett bidrag för att stimulera kommuners och ideella föreningars arbete med naturvård utifrån egna idéer och lokala förutsättningar. LONA-bidraget har funnits sedan 2004.

Sedan 2018 är våtmarker ett eget bidragsområde för att stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet av grundvatten eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden.

År 2020 gjorde regeringen en satsning för att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering. En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen.

Kontakt