Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många lodjur ingår i 2023 års licensjakt

Lodjur som går i djup snö i skog.

Lodjursstammen i Östergötland har ökat enligt det senaste inventeringsresultatet. Inför 2023 års licensjakt, som äger rum i mars, har Länsstyrelsen fattat beslut om att högst 28 lodjur får skjutas.

Beslutet om att tillåta licensjakt på högst 28 lodjur, med en begränsning på högst 9 honor i reproduktiv ålder, under 2023 har fattats för att reglera stammen och för att närma sig förvaltningsmålet som är 7 årliga föryngringar, även kallat familjegrupper. Med familjegrupp menas hona med ungar.

Enligt inventeringsresultatet från 2021/2022 har länet 17 lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 93 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger antalet lodjursföryngringar som förvaltningen har som mål att uppnå och upprätthålla i länet.

Lodjur i Östergötland

Antalet konstaterade familjegrupper i Östergötlands län har ökat de senaste åren. Inventeringsresultatet från 2021/2022 visar att det finns 21 familjegrupper i länet, varav 8 delas med angränsande län. Det slutgiltiga resultatet, när hänsyn har tagits till att flera familjegrupper delas med andra län, har fastställts till 17 familjegrupper.

Familjegrupper kan grovt omräknas till antal individer och det senaste inventeringsresultatet motsvarar en population på cirka 93 lodjur. Familjegrupperna har de senaste åren spridit sig i länet. I Sverige finns det, enligt den senaste nationella populationsberäkningen, cirka 1 441 lodjur. Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen ökat i hela landet. Största ökningen har skett i södra rovdjursförvaltningsområdet, där Östergötland ingår.

Licensjakten inleds i vår

Lodjursjakten startar den 1 mars 2023 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en områdesgräns i Motala Ströms vattensystem. I det norra området får högst 4 honor i reproduktiv ålder fällas och i det södra högst 5.

– Jakten syftar till att anpassa stammen mot förvaltningsmålet i Östergötland, där antalet familjegrupper ökat de senaste åren. Lodjursstammen ligger i dag på 10 familjegrupper över målet. För att säkerställa den lokala lodjursutbredningen begränsas antalet reproduktiva honor som får skjutas inom respektive jaktområde, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Beslut: Licensjakt efter lodjur i Östergötlands län 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltförvaltningsdelegationen

En viltförvaltningsdelegation samverkar på länsnivå och beslutar i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen tar fram. Landshövdingen är ordförande i delegationen och ledamöterna utgörs av politiker samt representanter från olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen yrkesfisket samt säter-/fäbodbruket. Representanterna är utsedda från aktuella organisationer och näringar.

Kontakt