Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd och dispenser under året - Vad beslutar Länsstyrelsen egentligen?

Fotografi på grävmaskin vid dike i en åker.

Ett av Länsstyrelsens många uppdrag är att se till att samhället utvecklas hållbart så att vår natur och miljö inte förstörs. Det gör vi bland annat genom att se till att alla lagar och regler följs när något i samhället eller naturen ska förändras.

Om du vill exploatera mark eller vatten, starta eller bygga ut en industri eller göra något annat som kan påverka naturen och miljön, behövs ofta ett särskilt tillstånd, dispens eller Länsstyrelsens synpunkter.

Varje år handlägger Länsstyrelsen en stor mängd sådana ärenden. I de allra flesta fall får du ett positivt svar från Länsstyrelsen och får göra det du vill, men ofta på vissa villkor. Åtgärden kan behöva anpassas eller göras på ett särskilt sätt eller vid en särskild tidpunkt för att natur och miljö inte ska skadas. I vissa fall kan du få göra saker som egentligen är förbjudna, det kallas dispens. Då måste du ha särskilda skäl för detta, och du måste ofta kompensera för den skada som blir.

Vi har tittat närmare hur många beslut Länsstyrelsen Östergötland har tagit från januari till oktober år 2022 inom områdena miljöfarlig verksamhet, naturskydd och vattenverksamhet samt vad dessa beslut har innefattat. Som tidigare nämnt ger vi oftast ett positivt svar men ibland medföljer vissa villkor.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller för miljön. Det kan till exempel vara avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar.

För att bidra till en hållbar utveckling behöver miljöfarlig verksamhet i regel tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsansökningarna prövas hos Mark- och miljödomstolen eller Miljöprövningsdelegationen (MPD). MPD är en självständig del av Länsstyrelsen som består av en ordförande jurist och en miljösakkunnig. Länsstyrelsen ansvarar för hanteringen av tillståndsansökningarna och förbereder beslut som sedan fattas av MPD.

Länsstyrelsen Östergötland har under perioden januari till oktober 2022 tillsammans med MPD godkänt 15 ansökningar och avslagit en om miljöfarlig verksamhet. De vanligaste branscherna i länet som måste söka tillstånd är täkter och lantbruk.

Mer information om prövning av miljöfarlig verksamhet och miljöprövningsdelegationen Länk till annan webbplats.

Mer information om Länsstyrelsens arbete med Miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Naturskydd

Skyddad natur kan vara allt ifrån små livsmiljöer för hotade arter (biotopskyddsområden) till stora skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-områden, strandskydd). För att till exempel fälla ett alléträd, gräva ner en kabel genom ett naturreservat eller bygga en brygga behöver man ofta ansöka om tillstånd eller dispens från det som är förbjudet i respektive område.

Mer information om skyddad natur Länk till annan webbplats.

Generella biotopskydd

För ansökningar om dispens från förbuden för generella biotopskydd gav Länsstyrelsen Östergötland 27 dispenser varav 26 med villkor i perioden januari till oktober 2022. Ingen ansökan avslogs. När det gällde ansökningar om dispens eller tillstånd inom övriga skyddade områden (bland annat naturreservat och Natura 2000-områden) gav Länsstyrelsen Östergötland dispens eller tillstånd i 26 fall, varav 23 med villkor. I ett fall gav vi delvis dispens ihop med villkor. Ingen ansökan avslogs.

Strandskyddsdispenser

Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispenser endast inom skyddade områden (vanligen naturreservat och Natura 2000-områden), övrigt prövar kommunerna. Men länsstyrelsen granskar kommunernas beslut och vid behov kan vi skicka tillbaka dem till kommunerna för ny handläggning eller överpröva dem. Under perioden januari till oktober 2022 godkände Länsstyrelsen Östergötland hela 176 kommunala strandskyddsdispenser och beslutade att överpröva 60. 14 kommunala dispenser skickades tillbaka till kommunen för förnyad handläggning. Samtidigt godkände vi 9 kommunala dispenser i vår överprövning, dock med vissa ändringar (till exempel ändring av tomtplatsavgränsning). I 10 fall upphävde vi helt eller delvis den kommunala dispensen.

Artskydd

Dispenser från artskyddet handlar oftast om att fridlysta arter behöver fångas eller plockas i samband med vetenskapliga undersökningar eller önskas visas upp i utbildningssyfte. Under perioden januari till oktober 2022 gav Länsstyrelsen Östergötland 12 dispenser med villkor gällande artskyddet. Ingen fick avslag. Om man vill plantera skog på åkermark eller odla upp en betesmark ska man anmäla till Länsstyrelsen att man vill ta jordbruksmark ur produktion. Vi godkände 2 sådana anmälningar och 6 fick godkänt med villkor. Ingen fick avslag.

Om dispens för fridlysta arter Länk till annan webbplats.

Aktiviteter och ingrepp i naturmiljön

Den största typen av ärenden inom naturskydd är samråd om aktiviteter och ingrepp i naturmiljön, vilket kan vara allt från nedgrävning av elkabel till genomförandet av större tävlingar och uppförande av mobilmaster. Periodens uppstickare är anläggandet av solcellsparker som blivit mycket populärt. 280 samråd utmynnade i att vi godkände åtgärden eller godkände den men ställde krav på försiktighetsåtgärder. Endast en åtgärd förbjöds. Exempel på vanliga krav på försiktighetsåtgärder är att man ska undvika körskador i naturbetesmark, hålla avstånd till skyddsvärda träd vid grävning samt att inte sprida invasiva främmande arter.

Mer information om aktiviteter och ingrepp i naturen Länk till annan webbplats.

Vattenverksamhet

Om man gör åtgärder inom ett vattenområde, till exempel gräver, lägger ner en ledning eller tar ut vatten, så räknas detta som vattenverksamhet. En vattenverksamhet behöver tillstånd eller, om verksamheten inte är så stor, en godkänd anmälan om vattenverksamhet. En anmälan om vattenverksamhet prövas hos länsstyrelsen, medan det är mark- och miljödomstolen som prövar en ansökan om tillstånd.

Under perioden januari till oktober 2022 godkände Länsstyrelsen Östergötland 104 anmälda vattenverksamheter. I 96 av dessa ställdes krav på försiktighetsåtgärder. Vilka försiktighetsåtgärder som krävs beror på vad man tänker göra och var. Några exempel på vanliga försiktighetsåtgärder är begränsning när på året man får utföra åtgärden, att man måste begränsa spridning av material som gör vattnet grumligt och att man inte får skapa vandringshinder för vattenlevande djur i vattendrag.

Under samma period som ovan beslutade vi om att en anmälan i stället behövde söka tillstånd och i ett fall förbjöd vi den anmälda verksamheten.

Mer information om vattenverksamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss