Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat

Lövskogar och ett hav av blommande vitsippor.

I Svensbo lövskog på Torpön kan besökaren mötas av ett av av vitsippor.

På fredagen beslutade Länsstyrelsen Östergötland om tre nya naturreservat i länet. Dessutom utvidgas två befintliga reservat. Områdena består av en rad olika naturtyper med livsmiljöer och känsliga arter som nu har fått en fristad.

Den 21 oktober fick fem områden med värdefulla skogar i Linköping, Ydre, Kinda och Valdemarsvik skydd som naturreservat. Det handlar om tre nybildade reservat och två äldre som utvidgas.

– Naturreservaten ger ett skydd för känsliga och ovanliga arter som har svårt att klara sig i brukade skogar. De blir ofta också spännande och vackra utflyktsmål med vandringsleder, grillplatser och information om natur och kultur för oss människor, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

En spång över ett kärr med vass som leder över till en stig med brandgula vandringsledsmarkeringar på träden.

Skullebo naturreservat

I Skullebo naturreservat, som ligger en mil väster om Brokind i Linköpings kommun, skyddas Svensbokärret, Skullmanskärren och gamla barrblandskogar. Kärren hyser flera orkidéarter och har ett rikt inslag av ovanliga mossor typiska för rika kärr. I den blockrika gamla skogen har många döda träd fallit som utgör ett eldorado för hotade svampar, lavar, mossor och skalbaggar. Genom området går Östgötaleden.

Sparvuggla i en gran.

Sand-Drögens naturreservat

Sand-Drögens naturreservat ligger vid sjön Drögens norra ände strax öster om Ulrika i Linköpings kommun. Här möts besökaren av trolska blandbarrnaturskogar med knotiga gamla tallar och grova äldre granar. Många aspar, sälgar och andra lövträd i reservatet har bohål för fåglar och andra djur. Det finns även spännande spår av svunna tiders småjordbruk vid torpet Lönndalen dit en led planeras.

Lövskog och ett träd som har fallit.

Svensbo lövskog naturreservat

På norra sidan av Torpön i sjön Sommen, i Ydre kommun, ligger Börshults lövskog naturreservat som nu utvidgas och byter namn till Svensbo lövskog. Det är ett vackert och spännande område med ädellövskog som är mycket artrikt. Fram till 1980-talet häckade den akut hotade vitryggiga hackspetten i området.

En parkeringsplats ligger nära reservatet och en ny planeras. Det går att vandra till reservatet på Östgötaleden, men även ta sig dit med båt, kanot eller på en tur med ångbåten Boxholm II som lägger till vid bryggan under sommaren.

Tallskog i en solig slänt.

Trollgölens naturreservat

Trollgölens naturreservat i Kinda kommun utvidgas söderut från det ursprungliga reservatet. I utvidgningen ingår tallhällmarker, mäktiga barrblandskogsbranter samt lövrika miljöer och en ravin med hög luftfuktighet. Tillsammans med död ved, lodytor, gamla träd och fuktstråk bildar detta ostörda ekosystem med hög biologisk mångfald där bland annat många rödlistade mossor, svampar och lavar trivs.

Ekar i kvällsljus. I bakgrunden skymtas havet.

Gamlebofjärdens naturreservat

Gamlebofjärdens naturreservat ligger strax söder om Gryts samhälle i Valdemarsviks kommun. Området är varierat med gamla naturskogar dominerade av tall, betade blandskogar rika på gläntor och vackra ekhagmarker med en rik flora. Här finns också strandängar och grunda vikar med tät undervattensvegetation som är viktig för fisk och fågel. Genom området går Östgötaleden. Förutom den rika mångfalden av naturtyper och arter finns också tystnad, något som är ovanligt i dag.

Processen att bilda naturreservatet har varit lång. Den startade kring år 2010 med att höga naturvärden identifierades på Stiftets mark. Även omgivande skogar ägda av Valdemarsviks kommun visade sig ha ett högt naturvärde. Kommunen tackade dock nej till ett långsiktigt skydd av det aktuella området efter en tids övervägande och kvar inom reservatsförslaget blev enbart Stiftets mark. Länsstyrelsen inväntade även kommunens översiktsplanering för att undvika intressekonflikter.

Förslaget till naturreservat skickades ut på remiss under våren och remissvar inkom från flera remissinstanser. Länsstyrelsen har tagit till sig de flesta förslag om förtydliganden och förbättringar och justerat det ursprungliga beslutsförslaget på en mängd punkter. Besök har även gjorts i området där bland annat den nuvarande arrendatorns synpunkter har inhämtats och arbetats in i förslaget till beslut.

Även gränsen på naturreservatet har justerats efter inkomna synpunkter och cirka fyra hektar har strukits från det ursprungliga förslaget.

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Skullebo naturreservat:

Marika Sjödin, handläggare områdesskydd, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 56 21
marika.sjodin@lansstyrelsen.se

Sand-Drögens naturreservat:

Olle Jonsson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 53 98
olle.jonsson@lansstyrelsen.se 

Svensbo lövskog naturreservat:

Linnea Holmstrand, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 53 88
linnea.holmstrand@lansstyrelsen.se

Trollgölens naturreservat:

Staffan Carlsson, handläggare områdesskydd, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 54 23
staffan.carlsson@lansstyrelsen.se 

Gamlebofjärdens naturreservat

Eva Siljeholm, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 54 10
eva.siljeholm@lansstyrelsen.se

Kontakt