Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt stora underskott på bostäder i länet – coronapandemin och byggpriserna skapar stor osäkerhet

Fotografi på hus

Antalet byggstarter i Östergötland ökade markant mellan år 2020 och 2021. Volymen påbörjade bostäder låg på ungefär den nivå som motsvarar länets årliga behov enligt Boverkets 10-åriga byggbehovsprognos. Inför framtiden kvarstår dock många osäkerheter – coronapandemins effekter på bostadsefterfrågan, brist på detaljplaner, avveckling av statliga stöd till boende och ökande byggpriser. Samtidigt kvarstår behoven av åtgärder för att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning för att klara bostadsbehoven för alla.

Länsstyrelsen Östergötland har nu överlämnat den regionala bostadsmarknadsanalysen för år 2022 till Boverket. Det viktigaste underlaget för analysen är Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som besvaras av alla kommuner och som avser bostadsmarknadssituationen år 2021. I årets analys uppmärksammar Länsstyrelsen insatser för att stödja kommunernas arbete med att utforma en socialt hållbar bostadsförsörjning i länet.

– Länsstyrelsen arbetar tvärsektoriellt för att stödja kommunernas möjligheter att bredda sin bostadsplanering genom vräkningsförebyggande arbete och andra insatser för att motverka hemlöshet. Det kräver ökad samverkan både inom kommunen och även med övriga aktörer i samhället, bland annat bostadsbolag, Länsstyrelsen och andra myndigheter, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Bostadsmarknadsanalysen ger en lägesbild över bostadssituationen i länet, samtidigt som den ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta kommunala och regionala planeringen. Arbetet med analysen sker därför i dialog med kommuner och andra regionala aktörer. Årets analys visar att fler kommuner än tidigare redovisar brist på detaljplaner som en begränsande faktor för bostadsbyggandet. Samtidigt syns stora osäkerheter kring möjligheten att bygga, där avvecklingen av de statliga stöden till hyreslägenheter, coronapandemins påverkan på bostadsefterfrågan och höjda byggpriser gör framtiden mycket svår att förutsäga.

– Vi ser ett stort behov av fler insatser för att öka förutsägbarheten i samhällsbyggnadsprocessen. De flesta kommuner har redan en omfattande planering men det krävs bättre planeringsunderlag samt en ökad dialog och koordinering mellan olika aktörers insatser för att bättre matcha behoven av detaljplanelagd mark för bostadsbyggande. Ökade ansträngningar behövs från både kommuner, myndigheter och privata aktörer för ett bättre resultat i dessa avseenden, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Mer information

Regional bostadsmarknadsanalys Östergötland 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt