Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya planer för skarv och vildsvin i Östergötland

Silhuetter av skarvar som sitter på träd.

Foto: Scandinav bildbyrå

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram länets första förvaltningsplan för skarv samt en reviderad förvaltningsplan för vildsvin. Planerna har tagits fram i samarbete med berörda intressenter.

De regionala förvaltningsplanerna ska komplettera Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan med regionalt anpassad vägledning och med hänsyn till de samhällsintressen som berörs av förekomsten av skarv och vildsvin i Östergötlands län.

I samband med framtagandet av förvaltningsplanen för skarv genomfördes en enkätundersökning riktad till länets fiskevårdsområden för att undersöka hur områdena påverkades av skarven. Syftet med planen är att ge Länsstyrelsen stöd i förvaltningen av skarv, men den ska även vara en vägledning till alla berörda samhällsintressen.

Förvaltningsplanen riktar sig mot förvaltare av skarv, enskilda medborgare och organisationer som på olika sätt är berörda eller intresserade av skarvens utveckling i länet. Målsättningen är bland annat att motverka skarvens påverkan på fiske, fiskbestånd, egendom och skogsproduktion genom till exempel att förhindra nyetablerade skarvkolonierna på platser där de orsakar skada och olägenheter samt att kunskapen och dialogen i skarvfrågan behöver öka.

– Vi är tacksamma för det engagemang som varit i processen, ett 30-tal yttranden har inkommit efter att planen skickats ut på extern remiss till berörda organisationer, föreningar, klubbar och företag, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Förvaltningsplanen för vildsvin är framtagen på uppdrag av regeringen som ligger inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin genom det så kallade vildsvinspaketet. Planen ger en tydlig beskrivning av de regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och beskriver hur samverkan på flera nivåer kan ökas där förvaltningen anpassas efter lokala behov.

– Planen tydliggör förslag på åtgärder som jägare, markägare, kommuner och lantbrukare kan tillämpa för att uppnå målen både på regional och lokal nivå, där samverkan och samarbete är grunden för att lyckas, säger Jim Forsberg.

Förvaltningsplanerna har beslutats av Östergötlands viltförvaltningsdelegation som består av representanter för olika intressen, till exempel trafiksäkerhet, jakt- och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbruk och yrkesfiske.

Kontakt