Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stark återhämtning av utrotningshotat vildbi

Stortapetserarbi på en blomma.

Stortapetserarbiet återupptäcktes i Östergötland år 2012 och har sedan dess återhämtat sig väl.

Den rödlistade arten stortapetserarbi har gjort en stark återhämtning efter att ha ansetts vara utdöd i Östergötland. Den uppskattade populationsstorleken har tredubblats sedan Länsstyrelsen Östergötland påbörjade insatser för arten.

Stortapetserarbiet Megachile lagopoda är en art som har minskat kraftigt i Sverige under 1900-talet. Den är rödlistad som ”nära hotad” och föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. Ett allt storskaligare jord- och skogsbruk som medfört att öppna och blomrika miljöer starkt minskat är den främsta anledningen till artens nedgång.

Efter att inte ha observerats i Östergötland sedan 1946 återupptäcktes arten 2012. Sedan dess har Länsstyrelsen tillsammans med berörda markägare genomfört skötselinsatser för att gynna arten, samt följt dess utveckling genom återkommande inventeringar. Under denna period har antalet kända platser med arten ökat från 8 till cirka 25 och den uppskattade populationsstorleken har ökat från 530 honor 2016 till 1 560 honor år 2020.

– Stortapetserarbiets positiva utveckling är mycket glädjande. Det är delvis ett resultat av de skötselinsatser vi genomfört. Vi har flera exempel där arten snabbt etablerat sig efter restaurering. Men det är förmodligen också en effekt av ett allt varmare klimat som värmeälskande insekter inledningsvis kan gynnas av, säger Sofia Almkvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

I Östergötland utgör väddklint den huvudsakliga födoväxten för stortapetserarbiet. Biet är beroende av stora bestånd av denna växt för att livnära sin avkomma. Inom flygavstånd från växterna behöver den också öppen och blottad sandjord i vilken den gräver sitt bo.

Väddklint utgör även en viktig födokälla för många blombesökande insekter. Stortapetserarbiets livsmiljöer i Östergötland utgörs också ofta av den ovanliga naturtypen kalktorräng som har en rik och särpräglad kärlväxtflora. Insatser för biet gynnar därför många andra arter och främjar ett funktionellt ekosystem med en god pollinering.

– Stortapetserarbiet fungerar som en så kallad paraplyart för biologisk mångfald i torrängsmiljöer på östgötaslätten. Även om stortapetserarbiet uppvisar en positiv trend är därför fortsatt arbete för att bevara och utveckla dess livsmiljöer viktigt. De erfarenheter vi har fått av olika naturvårdsåtgärder i torrängsmiljöer är mycket värdefulla för kommande insatser och även för arbetet med andra hotade bin och vilda pollinatörer generellt, säger Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

I en ny rapport presenteras nu de insatser som genomförts för arten och hur den har utvecklats under perioden 2012–2021. Rapporten kan läsas här. Länk till annan webbplats.

Intervjuer i fält

Tisdag till torsdag vecka 26 finns det möjlighet till intervjuer i fält på platser där stortapetserarbiet finns och där Länsstyrelsen genomfört åtgärder i samarbete med markägaren. Stortapetserarbiet är utbrett på västra delen av östgötaslätten och det finns möjlighet till intervjuer på platser i Linköping, Mjölby och Motala kommuner.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss