Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Solkanontornet skyddas som byggnadsminne

Exteriörbild av Solkanontornet.

Solkanontornet i Åtvidaberg byggdes 1853. Nu har det skyddats som byggnadsminne.

Sedan 1853 har Solkanontornet i Åtvidabergs kommun varit ett landmärke och en symbol för orten och dess historia. Nu har Länsstyrelsen Östergötland beslutat att skydda byggnaden som byggnadsminne.

Solkanontornet är byggt i rött tegel och står på Kanonkullen intill Bysjön i Åtvidaberg. I dag tillhör marken kommunen, men när tornet byggdes var det en del i den stora engelska park som hörde till Adelsnäs herrgård. Parken är till stora delar bevarad och utmärks av ett omfattande bestånd av ekar.

Parken var tänkt för rekreation och utevistelse, men den kunde också ses som en statussymbol för ägaren och visades gärna upp för gäster vid besök. För Adelsnäs del kunde det exempelvis handla om medlemmar ur kungafamiljen. Enligt uppgift omfattade parken under 1800-talet en rad märkvärdigheter som bland annat orangeri, labyrint, vattenkonst, eremitage, lusthus och kinestempel.

Det var Baron Seth Adelswärd, son till Jan Carl Adelswärd, som 1853 lät uppföra Solkanontornet. Det sägs att han tidigare under 1800-talet såg en solkanon i Frankrike då han var på resa med sina föräldrar och att den ska ha varit inspirationen till att förse Adelsnäsparken med en liknande anordning.

160 år senare väckte Föreningen Åtvidabergs Turistföretagare och Åtvidabergs Gajdgrupp frågan om att byggnadsminnesförklara Solkanontornet. 2020 gjordes en antikvarisk förundersökning på uppdrag av Åtvidabergs kommun och i slutet av 2021 tog Länsstyrelsen fram ett förslag om byggnadsminnesförklaring. Samtliga remissinstanser svarade med positivt ställningstagande och den 25 maj 2022 kunde Solkanontornet förklaras som byggnadsminne.

– Solkanontornet har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde då det anses vara det enda bevarade med en fungerande och driftsatt solkanon i hela Sverige. Det känns mycket bra att skydda byggnaden för framtida generationer, säger Patrick Björklund, länsantikvarie och enhetschef för enheten för kulturmiljö på Länsstyrelsen Östergötland.

Att Solkanontornet nu skyddas som byggnadsminne innebär att den inte får rivas eller flyttas eller byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras varken utvändigt eller invändigt. Det får inte göras ingrepp i byggnadens stomme eller i den inre fasta inredningen. Byggnaden ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte minskar.

Området kring tornet ska hållas i sådant skick att byggnadsminnets karaktär och utseende inte förvanskas. Tornet ska vara väl synligt. Detta innebär att tät växtlighet med tillkommande träd och buskage samt igenväxning ska undvikas i tornets närhet.

Byggnadsminnesförklaring av Solkanontornet Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Solkanontornet i Åtvidaberg är byggt 1853 och utgör ett välbevarat byggnadsverk med en mycket speciell funktion och ett särpräglat utförande. Tillsammans med den tekniska utrustningen för salutskjutning, som till sin konstruktion och utformning är ytterst sällsynt, berättar tornet om ett av de speciella byggnadsverk som kan knytas till 1800-talets svenska herrgårdar och deras påkostade parkmiljöer.

Ur nationellt perspektiv har Solkanontornet ett högt kulturhistoriskt värde då det anses vara det enda bevarade med en fungerande och driftsatt solkanon.

Sedan 1980-talet ansvarar Solkanonklubben i Åtvidaberg för salutskjutning och visningsverksamhet av byggnaden. Klubben ombesörjer att en middagssalut från Solkanonen klockan 13.00 fyras av varje dag under sommarsäsongen. Förr i tiden sägs saluten ha haft en funktion att markera middagstid för brukets anställda.

Kontakt