Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötland blir ansvarigt för ett av sex nya civilområden

Porträttbild på landshövding Carl Fredrik Graf. Han står utomhus iförd kostym.

Landshövding Carl Fredrik Graf blir civilområdeschef från och med 1 oktober 2022.

Östergötland bildar tillsammans med Kalmar och Jönköpings län ett av sex civilområden i Sverige, där civilområdeschefen och ett beredskapskansli placeras i Linköping. Detta presenterades i dag på en pressträff med bland annat justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och civilminister Ida Karkiainen.

Idag presenterade regeringen tillsammans med MSB och Länsstyrelsen Stockholm omfattande reformer för ett starkare civilt försvar, samlad försörjningsberedskap och samhällsviktiga funktioner.

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret kommer regeringen att besluta om en högre regional nivå genom att dela in landets 21 länsstyrelser i sex civilområden. I varje civilområde ingår mellan två och sju länsstyrelser. Östergötland, Kalmar och Jönköping kommer ingå i det sydöstra civilområdet där Länsstyrelsen Östergötland blir civilområdesansvarig myndighet och landshövding Carl Fredrik Graf blir därmed civilområdeschef från och med 1 oktober 2022.

– Jag välkomnar att regeringen lämnar besked i frågan om hur vi ska stärka det civila försvaret. Det här är ett viktigt steg framåt för att kunna bygga upp ett starkt civilt försvar. Reformerna och den nya strukturen skapar bättre förutsättningar för planering och effektiv samverkan med andra myndigheter samt en robusthet och redundans för den svenska krisberedskapen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Omfattande reformer för civilt försvar och den svenska krisberedskapen

Indelningen av landet i sex civilområden är en del av ny struktur för samhällets krisberedskap och civilt försvar. Indelningen innebär att flera statliga myndigheter får tydligare ansvar och uppgifter inom området.

Ett starkt civilt försvar gör hela samhället starkare. Förmå­gan att han­tera kriser i samhället i fredstid ger en grund­läggande förmåga att hantera situa­tioner under höjd bered­skap och då ytterst krig. En viktig del av att stärka det civila försvaret är att skapa tydliga lednings- och ansvarsförhål­landen för att åstad­komma samord­ning såväl inom det civila försvaret som mellan det civila och det militära försvaret.

– För oss på Länsstyrelsen Östergötland börjar nu ett viktigt arbete med att utveckla möjligheterna tillsammans med länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar för att skapa en ökad förmåga inom det civila försvaret. Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften att vara civilområdeschef. Det känns som en viktigt och angelägen uppgift, speciellt utifrån det säkerhetspolitiska läget Sverige befinner sig i just nu, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Det sydöstra beredskapskansliet bedöms omfatta tio till tolv tjänster och Länsstyrelsen Östergötland ser nu över hur kansliet ska utformas.

Rergeringskansliet: Stärkt beredskap för kris och krig Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss