Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Östergötland får mer medel för restaurering av odlingslandskap

Kor i betesmark

Foto: Sören Johansson (Linköpings kommun)

Varje år avsätter Naturvårdsverket medel för projekt som stärker och utvecklar grön infrastruktur. Nu har Länsstyrelsens fått beviljat bidrag på över en halv miljon för insatser i Kråkeryd, Limmersnäs och Ödeshög.

Samverkansprojekten under 2022 har fokus på restaureringsåtgärder i odlingslandskapet, exempelvis naturbetesmarker och slåtterängar. Gemensamt för projekten är bland annat att de till stor del omfattar fysiska restaureringsåtgärder, stärker konnektiviteten i landskapet och stimulerar till fortsatt hävd av mark.

Grön infrastruktur handlar mycket om att olika markägare och andra aktörer samarbetar. Projekten utgörs därför av samverkansprojekt med minst två aktörer för att stärka och öka samverkan. Samtliga projekt har sin grund i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur och ska bidra till genomförandet av identifierade åtgärder och satsningar för grön infrastruktur.

Projekten ska också vara kunskapshöjande och bidra till ett fortsatt långsiktigt arbete lokalt och regionalt samt bidra till ekologisk funktionalitet.

Syftet med projektet är att restaurera en igenvuxen betesmark med träd- och buskvärden. Målet är att skapa en träd- och buskrik mosaikartad betesmark med höga biologiska värden som sköts genom hävd på lång sikt. Åtgärderna omfattar naturvårdsgallring där äldre ekar och ersättningsekar gynnas samt äldre träd av tall, apel, fågelbär, oxel och björk.

Området stängslas in efter gallring och väntas vara redo för bete våren 2023. Efter restaurering förväntas området ingå i det ordinarie miljöersättningsystemet. Projektet ska även anordna en fältvandring/guidning för intresserade markägare för att sprida erfarenheter. Området löper längs med den välbesökta turistvägen mellan Gränna och Omberg samt även längs med E4:an, vilket ger många människor möjlighet att ta del av återskapandet av den tidigare landskapsbilden.

Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Östergötlands län tillsammans med markägare.

Beviljade medel: 278 900 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Syftet med projektet är att restaurera igenvuxen betesmark med träd- och buskvärden samt hävdgynnad flora. Målet är att skapa en träd- och buskrik mosaikartad betesmark med höga biologiska värden som sköts genom hävd på lång sikt.

Restaureringsåtgärderna omfattar huggning och röjning av sly och unga träd på en 5,3 ha stor yta. Den vedlevande insektsfaunan ska gynnas genom tillskapande av död ved och småbiotoper på 10 platser i området. Området ska sedan stängslas in och väntas vara redo för bete till våren 2023. Efter restaurering förväntas området ingå i det ordinarie miljöersättningsystemet. Projektet ska även anordna en fältvandring/guidning för intresserade markägare för att sprida erfarenheter.

Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Östergötlands län tillsammans med markägare.

Beviljade medel: 87 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Syftet med projektet är att återuppta och möjliggöra slåtter på flera ytor. Projektet innebär omföring av utmagrade slåttervallar och artrika betesmarker till slåtterängar. Omföringen sker genom borttagning av grässvål, återfyllnad med morän, plantering av pluggplantor och insådd med gräsfrö. Även åtgärder såsom återupptagande av våtmarksslåtter och restaurering i form av slyröjning, borttagning av mindre träd och bearbetning av höga tuvor ingår i projektet.

Utöver restaureringsåtgärderna ska en plantskola för ängsväxter skapas där insamling av lokalt frömaterial, av minst 10 olika arter, sker. Därefter sker uppdrivning av minst 1000 plantor som sedan planteras ut för att stärka växtsamhällena i närområdet. En enkel handledning tas fram i samband med utvecklandet av om hur man själv kan starta en enkel plantskola. Handledningen ska även spridas så att den kan användas av fler markägare. Tillfällen för markägare att besöka plantskolan och slåtterängarna kommer att erbjudas för att sprida kunskap om projektet.

Projektet genomförs av Länsstyrelsen i Östergötlands län tillsammans med markägare.

Beviljade medel: 136 250 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Kontakt