Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefulla fynd vid kartläggning av skogsbygdernas rikkärr

Kalkkärrsgrynsnäcka

Kälkkärrsgrynsnäcka. Foto: Monika Sunhede

Rikkärren hör till en av våra mest artrika naturtyper, men många rikkärr hotas idag av igenväxning. Länsstyrelsen Östergötland har nu kartlagt förekomsten av rikkärr i länets skogsbygder.

Under 2022–2024 kommer länsstyrelsen att arbeta med insatser för att stoppa igenväxningen i några av de mest värdefulla rikkärren genom ett särskilt bidrag från Naturvårdsverket.

- Östgötaslättens rikkärr, ofta benämnda kalkkärr, har sedan länge uppmärksammats inom naturvården, men för de rikkärr som finns i skogsbygderna har kunskapen varit bristfällig. Länsstyrelsen har därför sammanställt befintlig kunskap om skogsbygdernas rikkärr och inventerat 243 av dem i fält, säger Tommy Karlsson, som är ansvarig för inventeringen på Länsstyrelsen.

Rapport: "Inventering av rikkärr i Östergötlands skogsbygder 2017 och 2018" Länk till annan webbplats.

Rikkärr är en artrik naturtyp. De är mest kända som växtplatser för många orkidéer, men här finns också en mångfald av andra växter, mossor, snäckor och insekter. Det som skapar förutsättningarna för denna mångfald är att rikkärren är fattiga på näring, men rika på mineraler såsom kalk och/eller påverkade av källor.

Rödlistade snäckor, sländor och mossor

114 av de besökta kärren kunde konstateras vara rikkärr. Av dessa utgör 30 så kallade källkärr, där ytligt grundvatten ger förutsättningar för de höga naturvärdena, medan det för övriga kärr handlar om att de är rika på mineraler såsom kalk. Rikkärren är spridda över hela länet, men med en koncentration i Boxholms och Ydre kommuner, samt den södra delen av Linköpings kommun. En stor del av kärren bedömdes ha höga naturvärden och 20 av dem har pekats ut som särskilt värdefulla.

- I många av kärren påträffades de rödlistade och av EU särskilt skyddade arterna kalkkärrsgrynsnäcka och käppkrokmossa berättar Tommy Karlsson, som är ansvarig för inventeringen på länsstyrelsen.

Dessutom är ett trakten runt Sommen, där många rikkärr påträffades, ett nationellt viktigt område för den hotade och mycket sällsynta dvärgflicksländan.

Miljonsstöd ska bevara värdefulla rikkärr

Rikkärren i skogsbygderna har ofta en historik som slåttermarker, men det är nu länge sedan de hävdades. Detta har tillsammans med torrläggning genom dikningar, ett varmare klimat och ett ökat kvävenedfall medfört att många rikkärr håller på att växa igen.

Igenväxningen påverkar rikkärrens mångfald och naturvärde mycket negativt genom att de arter som är knutna till öppna miljöer försvinner och vegetationen blir mer ensartad med ett fåtal högvuxna och konkurrensstarka arter som dominerar.

För att motverka detta behövs skötsel- och restaureringsinsatser. Länsstyrelsen har nu fått bidrag om ca 1 miljon kronor för att fram till 2024 för att göra insatser för några av de mest värdefulla rikkärren.

- Det handlar framförallt om att röja bort igenväxningsvegetation, men i vissa fall kan det även bli aktuellt att försöka återinföra slåtter eller bete, samt att utreda eventuell negativ påverkan från dikningar säger Tommy Karlsson.

Bidraget kommer från Naturvårdsverket och är en del av en stor satsning på restaurering och anläggning av våtmarker.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss