Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd ska ge fler laddstationer

Klimatklivets logotyp.

Den ökande försäljningen av elbilar innebär att det behövs fler laddstationer för allmänheten. Tack vare nya EU-regler kommer Klimatklivet nu kunna bidra till att utbyggnadstakten växlas upp.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

– Vi ser att de nya reglerna kan innebära bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov. Det är mycket positivt då det kan bidra till att växla upp utbyggnadstakten, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet, Naturvårdsverket.

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. Den nya processen innebär att aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats ska därefter ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kan få stöd.

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till skriftligt samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Aktuella handlingar för samråd i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finns tillgängliga på respektive länsstyrelses webbplats under perioden 11–28 april 2022. Synpunkter lämnas skriftligt senast den 28 april 2022.

– Samråden syftar till att utreda marknadens behov och aktörer har möjlighet att komma med inspel kring undantagna, så kallade stängda områden samt de områden som planeras att vara öppna för anbud. Genom att växla upp utbyggnadstakten främjas en tät och robust laddinfrastruktur som behövs för att möta den ökande försäljningen av elbilar, säger Helena Engström, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 17,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot 2,8 miljarder kronor i stöd.

Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj –7 juni. Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Mer om Klimatklivet och samrådet på Länsstyrelsen hemsida

Mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss