Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förordar korridor Steninge för Ostlänkens utbyggnad i Linköping

Genrebild över fyra järnvägsspår som korsar varandra.

Med Ostlänken blir det lättare att ta sig mellan orterna Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje och Stockholm.

Länsstyrelsen Östergötland anser att korridor Steninge är det alternativ som bäst uppfyller Ostlänken och de nya stambanornas projektmål. För järnvägens fortsatta sträckning västerut rekommenderas korridoralternativet Norr om Malmslätt. En förutsättning är dock att järnvägsspåren dras söder om och parallellt med E4.

Länsstyrelsen Östergötland har nu lämnat sitt samrådsyttrande över Trafikverkets lokaliseringsutredning för Ostlänken vid Linköpings tätort. I yttrandet förordar Länsstyrelsen korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt på grund av att de bäst uppfyller projektets mål samtidigt som effekten av miljöpåverkan bedöms bli rimlig i jämförelse med övriga alternativ.

Korridor Steninge förordas eftersom miljöpåverkan vid Stångån bedöms bli måttlig samtidigt som det ger goda förutsättningar för stadsutveckling och ett hållbart framtida resande. Korridoren Norr om Malmslätt förordas eftersom miljöriskerna här sammantaget är mindre än med alternativet söder om Malmslätt.

– Trafikverkets utredning visar på de möjligheter och risker som finns med olika korridoralternativ. Vid järnvägsutbyggnad i ett område med så här komplexa planeringsförutsättningar blir det en stor miljöpåverkan med alla alternativ och därför måste det vara en väldigt hög nytta med de korridoralternativ som förordas. Vi har utformat vårt yttrande genom en tvärsektoriell avvägning utifrån vad som bäst uppfyller projektets mål. Trots att en hel del utredningar kvarstår så bedömer vi att de ska kunna uppfyllas, säger Jan Persson, samordnare för arbetet med Ostlänken på Länsstyrelsen Östergötland.

En förutsättning för utbyggnad inom korridor Norr om Malmslätt är att järnvägen dras söder om och parallellt med väg E4. Vid passagen av Tift gravfält behöver höjdsättningen anpassas så att utblickarna i landskapet så långt möjligt kan bibehållas. Länsstyrelsen motsätter sig inte heller utbyggnad inom korridor Söder om Malmslätt förutsatt att utredningar kan visa att genomförandet kan ske utan betydande påverkan på miljön inom Natura 2000-området Kärna mosse eller på grundvattnet.

Korridoralternativen Extern korridor, Tunnel södra och Stångebro västra avstyrks i yttrandet. Övriga korridorer bedömer Länsstyrelsen vara möjliga från ett övergripande planerings-perspektiv, men med lägre måluppfyllelse och större risker för miljön än det förordade alternativet.

I yttrandet framhåller också Länsstyrelsen korridorvalet som mycket viktigt för att hitta den långsiktigt bästa lösningen samtidigt som den ger förutsättningar för en effektiv fortsatt planering och byggande av Ostlänken såväl som för fortsatt stadsutveckling i Linköping, regional utveckling och bostadsbyggande.

Mer information

Läs Länsstyrelsens yttrande här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss