Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötlands golfbanor ska gynna växter och djur

Bilden föreställer en sandbädd. Framför bädden står det en skylt.

Anläggning av sandbädd samt plantering av blommor för att ge vildbin och andra pollinerare boplatser och föda, är exempel på åtgärder som kan komma att genomföras på golfklubbarna framöver. På bilden ses en sandbädd som nyligen anlades på Mjölby golfklubb i syfte att gynna just vildbin. Bredvid sandbädden har flera blommor, främst ängsvädd planterats. Foto Mjölby golfklubb.

En golfbana innehåller en rad olika miljöer som dammar, diken, våtmarker, naturliga gräsmarker, sandytor och bryn. Med riktade naturvårdsåtgärder kan dessa miljöer bli än bättre ur naturvårdssynpunkt och komma att utgöra livsviktiga miljöer för känsliga djur- och växtarter. Detta utan att försvåra något för golfutövarna.

Nu samarbetar Östergötlands golfförbund med Länsstyrelsen för att använda naturområdena kring och på golfbanor för att gynna den biologiska mångfalden.

– Golfbanan är inte bara till för våra golfare, utan för alla. Vi vill ta hand om naturen på ett fint och ansvarsfullt sätt så att den kan vara en del av samhällsnyttan, säger Björn Gustafsson, banansvarig Östergötlands golfförbund.

Utvecklingen från äldre tiders variationsrika landskap till mer likformiga skogsområden och åkermarker har gjort att många arters livsmiljöer har blivit förstörda eller minskat betydligt i storlek, vilket i sin tur leder till att den biologiska mångfalden minskar. Städernas utbyggnad, med hårda ytor, som bostäder och asfalt, påverkar också arters livsmiljöer och utbredning.

– Golfbanor är stora naturområden och åtgärder här kan öka den biologiska mångfalden och knyta samman livsmiljöer. Förhoppningsvis leder detta till effekter även utanför banorna, säger Louise Samuelsson samordnare Grön infrastruktur, Länsstyrelsen Östergötland.

En arbetsgrupp med representanter från Östergötlands golfförbund, Mjölbys golfklubb och Villa Baro (Åtvidaberg), Linköpings och Åtvidabergs kommun samt Länsstyrelsen driver arbetet framåt och i sommar genomför en konsult inventering av djur- och växtlivet på Östergötlands golfbanor.

Nästa år, 2023 tar vi fram skötselplaner som beskriver hur golfbanorna kan bidra ännu mer till en god grön infrastruktur utifrån de förutsättningar som finns på respektive golfbana, och utför praktiska naturvårdsåtgärder utifrån planen.

Grön infrastruktur i samhällsplaneringen

Detta är en del i det regionala arbetet med Grön infrastruktur. Grön infrastruktur är ett koncept där man har naturvård som perspektiv i samhällsplaneringen. Att man ser naturen som ett nätverk som behöver hänga samman så att växter och djur kan leva och sprida sig i landskapet.

Grön infrastruktur är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. Människan har stora nyttor av ett fungerande ekosystem: exempelvis är vi beroende av pollinerande insekter för vår matproduktion.

Kontakt