Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning för investeringar i täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdiken

Täckdikning

Är du jordbruksföretagare som ska investera i strukturkalkning, täckdikning eller kalkfilterdiken? Länsstyrelsen Östergötland har just nu utlysning för investeringar under perioden 1 februari till 31 mars.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen Östergötland tilldelades nya budgetmedel inom landsbygdsprogrammet för åren 2021–2022 enligt beslut från regeringen och fördelning från Jordbruksverket. Av budgeten tilldelad Östergötland är ca 9 miljoner kronor öronmärkta för investeringar i täckdikning, strukturkalkning och kalkfilterdiken.

Täckdikning är en metod för dränering av åkermark. Det ger bättre infiltration och markstruktur vilket minskar risker för fosforförluster, stående vatten, ytavrinning och erosion. En väldränerad jord ger bättre förutsättningar för den odlade grödan och kan ge bättre skördar.

Kalkfilterdiken görs i samband med täckdikning där man fräser in strukturkalk i återfyllnadsjorden. Detta ger bättre vattengenomsläpplighet och binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret.

Strukturkalkning är en jordförbättrande åtgärd som innebär att man blandar in kalk i jordar med höga lerhalter. Jorden får bättre markstruktur vilket ger bättra infiltration och minskar fosforläckage.

Strukturkalkning och kalkfilterdiken har störst effekt på jordar med hög lerhalt och därför vänder sig nu utlysningen till de jordbrukare som har åkermarker med lerhalt på 30 procent eller högre. Utlysningen om täckdikning riktar sig till alla lantbrukare i länet.

Mer information om hur du ansöker

Har du frågor?

Har du frågor om stödet kan du kontakta Enheten för landsbygd.

Telefon: 010-223 50 00

E-post: enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt