Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upprop till allmänheten gav viktig kunskap om ekoxar

Foto: Karl Lönnberg

2020 bad Länsstyrelsen Östergötland allmänheten att rapportera in fynd av den fridlysta skalbaggen ekoxe. Uppropet blev en enorm succé och genererade över 8000 rapporter av nästan 16 000 ekoxar – mer än en fördubbling av det tidigare kända antalet fynd i Sverige. Nu finns resultatet sammanställt i rapporten ”Biogeografisk uppföljning av ekoxe (Lucanus cervus) 2020”.

- En del av förklaringen till de många fynden som rapporteras, är sannolikt att ekoxen gynnats av de senaste årens varma somrar, men även det vackra vädret 2020 i kombination med att människor under pandemin varit ute mer i naturen, säger Torbjörn Blixt, naturvårdsbiolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Fyndbilden från uppropet följer i stort tidigare känd utbredning, dock med en viss tendens till att arten koncentreras ut mot sydöstra Götalands kustband och minskar något i Götalands inland.

Till skillnad från förra uppropet 2013, så anmäldes fynd även i Jönköpings län. Den något isolerade förekomsten i Nynäshamns kommun ter sig fortsättningsvis stark, och spridda hoper av fynd i Skåne och Halland visar att ekoxen klamrar sig fast i flera av de län där förekomsten är något mer begränsad jämfört med dess huvudutbredning i Östergötland, Kalmar och Blekinge län.

Det som hotar ekoxen idag är dels igenväxningen av betesmarker, dels skogsbrukets likriktning och fokusering på barrträd. Barrträd gör landskapet mörkare, tätare och kyligare, men skapar även brist på föda då ekoxens larver inte äter gran och tallarnas ved.

- Vi vill tacka alla som rapporterat ekoxar samt spridit information gällande Ekoxeuppropet 2020. Utan er hade det här inte varit möjligt och vi är överväldigade av den respons som uppropet genererade, vilket tydligt visar styrkan och potentialen med medborgarforskning! Nästa upprop planeras till 2026 men fram till dess får man gärna rapportera in fynd till Artportalen, säger Torbjörn Blixt.

Rapport: Biogeografisk uppföljning av ekoxe (Lucanus cervus) 2020 Länk till annan webbplats.

Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekoxeuppropet

Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för, på uppdrag av Naturvårdsverket, arbetet med biogeografisk uppföljning av ekoxe, Europas största skalbagge. Syftet är att göra en bedömning av hur livskraftig arten är på lång sikt, samt studera dess utbredning. Ekoxen är skyddad i hela EU och alla berörda medlemsländer är skyldiga att rapportera dess status vart sjätte år. Resultatet utgör en del av den kunskapsgrund som används inom såväl svenskt som europeiskt miljöarbete och miljöpoliitik.

Ekoxeuppropet | Länsstyrelsen Östergötland

Naturvårdsinsatser för ekoxen

Så kan du hjälpa och gynna ekoxen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Life Bridging the Gap – ett projekt där vi bland annat arbetar för att gynna ekoxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt