Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Norrköping hantera risker för översvämning

Bilden föreställer industrilandskapet i Norrköping. Det vill säga gamla byggnader som omges av Motala ströms vatten.

Riskhanteringsplanen behandlar översvämningspåverkan från Bråviken, Motala Ström och från extrema regn.

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med Norrköpings kommun tagit fram en riskhanteringsplan för översvämning i Norrköping. Planen innehåller mål och åtgärder som ska lindra eller hindra att negativa konsekvenser från översvämningar uppstår.

Norrköping har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekats ut som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk.

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med en arbetsgrupp inom Norrköpings kommun tagit fram en riskhanteringsplan, som behandlar översvämningspåverkan från Bråviken, Motala Ström och från extrema regn. De åtgärder som föreslås ligger i linje med kommunens nuvarande klimatanpassningsarbete och den riktlinje för klimatanpassningsarbete som i dag finns inom Norrköpings kommun.

– Planen innehåller mål och åtgärder som syftar till att värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som påverkas negativt av en översvämning. Den handlar också om att skydda och begränsa skador på egendom, livsmiljöer och ekosystem, värdefulla kulturmiljöer och att minska ekonomiska förluster och upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger Magnus Mateo Edström, som samordnat arbetet med att ta fram planen på Länsstyrelsen Östergötland.

– Det känns bra att planen nu har antagits – att kommunen och Länsstyrelsen gemensamt arbetar långsiktigt för att säkra Norrköping mot negativa effekter till följd av klimatförändringar är väldigt värdefullt, säger Johan Mases, enhetschef översiktsplanering, Norrköpings kommun.

Planen ska genomföras under perioden 2022-2027.

Läs riskhanteringsplanen här Länk till annan webbplats.

Kontakt