Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Året i korthet 2021

Visste du att Länsstyrelsen under 2021 betalade ut cirka 760 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till länets lantbrukare, hanterade omkring 1 500 ärenden inom samhällsplanering och kulturmiljö och tillsammans med några av kommunerna i länet drev ett utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga?

Länsstyrelsen är landets bredaste myndighet och regeringens förlängda arm i länet. Det är få samhällsfunktioner vi inte är inblandade i. Vi samordnar andra samhällsaktörer och uppdrag, vi bedriver tillsyn och rådgivning, beviljar tillstånd och betalar ut stöd och bidrag.

Här är några exempel på vad vi gjorde under 2021:

Samordning

 • Samordnade det regionala arbetet när det gäller hanteringen av coronakrisen.
 • Sammanställde och skickade regionala lägesbilder över situationen i länet till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • Ledde Östergötlands kriskommunikationsnätverk som under hela pandemin samordnat kommunikationsinsatser och budskap i länet.
 • Samordnade arbetet med fågelinfluensan när fem gårdar i Östergötland med slaktkyckling- och värphöns drabbades under den allvarligaste fågelinfluensasäsongen någonsin i Sverige.
 • Landshövdingen och länsrådet samverkade under året med andra statliga myndigheter, kommuner, riksdagsledamöter, företag och organisationer. Detta skedde bland annat via möten med länets riksdagsledamöter, kommunchefer och kommunstyrelseordföranden.
 • Landshövdingen och länsrådet genomförde en rad samverkansmöten under året med andra statliga myndigheter i länet och på nationell nivå, kommuner, Region Östergötland, riksdagsledamöter, företag och organisationer. Exempel på frågor som varit aktuella under året är pandemiläget, vindkraft, artskydd, civilt försvar, bostadsförsörjning, viltfrågor, Ostlänken, brottsförebyggande arbete, jämställdhet, energi-och klimatomställningen och klimatanpassning.
 • Bidrog till återuppbyggnad av totalförsvaret, bland annat genom att arrangera en totalförsvarskonferens tillsammans med Helikopterflottiljen. Syftet var att stärka samverkan mellan det civila och militära försvaret och temat var demokrati och folkförankring i totalförsvarsplaneringen. Vi tog också tillsammans med de fem södra länen i landet, Försvarsmakten och Polismyndigheten fram en gemensam handlingsplan för 2021-2025 för totalförsvaret inom Södra militärregionen.

Tillstånd, tillsyn och prövning

 • Beslutade hur många älgar som fick fällas under älgjakten. Detta avgörs bland annat av älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.
 • Genomförde djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Prioriteringen låg på anmälningar av allvarliga brister i djurskydd och planerade kontroller av livsmedel i primärproduktionen.
 • Bedrev tillsyn enligt covid-19-lagen, vilket innebar att vi kontrollerat att begränsningar och åtgärder följts hos olika verksamheter. Vi kommunicerade också i stor utsträckning både direkt med olika verksamhetsutövare och via webb och sociala medier.
 • Hanterade 147 ansökningar om skyddsjakt. 123 ansökningar beviljades och av dessa handlade 104 stycken om dovhjort. Antalet ansökningar om skyddsjakt på dovhjort har ökat med nästan 500 procent de senaste två åren.
 • Avgjorde drygt 1 500 ärenden inom områdena miljö, vatten och natur för att skydda vår miljö och människors hälsa. Vi utförde bland annat tillsynsbesök hos olika verksamheter där vi har i uppgift att se till att de följer gällande regelverk.
 • Hanterade en stor ström av ärenden inom miljöområdet, som till exempel olika typer av tillstånd eller dispenser som behövs för att verksamheter ska få bedrivas.

Rådgivning

 • Genomförde utbildningar och rådgivningar för lantbrukare, landsbygdsföretagare och föreningar på landsbygden, till exempel om biologisk mångfald och miljö- och klimatåtgärder. Under 2021 genomförde vi 18 webbinarier, några fysiska kurser i fält och på gård och närmare 70 rådgivningar.
 • Drev arbetet ”Alla barn i Östergötland – samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor” tillsammans med Finspångs, Åtvidabergs och Ydre kommun. Det är ett samordnat, långsiktigt och strukturerat utvecklingsarbete för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga som fortsätter även nästa år, då tillsammans med Linköpings kommun.

Stöd och bidrag

 • Betalade ut cirka 760 miljoner kronor i jordbrukarstöd som är viktiga för att vi ska ha en fungerande livsmedelsproduktion i länet och i Sverige.
 • Betalade ut lönegaranti till 1 342 personer i totalt 958 konkurser och 168 rekonstruktioner.
 • Samordnade länsstyrelsernas arbete med omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Cirka 34 000 beslut har fattats för ärenden runt om i Sverige.
 • Restaurerade vattendrag genom stöd och andra åtgärder för att skapa fria fiskvägar.
 • Återskapade eller restaurerade våtmarker för att ta hand om näringsämnen och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.
 • Förmedlade statliga medel till sanering av förorenade områden. Ett större projekt som snart är klart är området kring Brandsnäs såg på Torpön som sanerats från dioxinförekomst.

Övrigt

 • Tog fram en handlingsplan för klimatanpassning som beskriver hur klimatförändringen påverkar Östergötland.
 • Tog fram en riskhanteringsplan för översvämning i Norrköping, tillsammans med Norrköpings kommun.
 • Bildade nya naturreservat för rekordsumman 150 miljoner kronor. Vi gjorde också stora insatser för att göra reservaten tillgängliga för besökare.
 • Spred information om naturen och friluftslivets värden under temat Friluftslivets år. Landshövdingen visade också prov på hur man övernattar och lagar mat i naturen under den så kallade landshövdingestafetten.
 • Färdigställde ett nytt program för kommande års miljöövervaknin Dessa undersökningar ger oss viktig information om hur miljön förändras över tid och signaler om nya miljöhot.
 • Tog fram sex olika handlingsplaner för hur vi ska nå våra energi- och klimatmål i länet.
 • Hanterade omkring 1 500 ärenden inom samhällsplanering och kulturmiljö, varav cirka 800 kopplade till arkeologi, Ostlänken och vårt kulturmiljöbidrag.
 • Arbetade med bekämpning av invasiva främmande arter genom att bland annat ta fram en handlingsplan för kommande år, kommunicera i sociala medier och ta hjälp från allmänheten som skickat in observationer av främmande arter från olika platser i länet.
 • Lanserade åtta nya e-tjänster för en säkrare och snabbare hantering av olika typer av ärenden. Idag erbjuder vi över 80 e-tjänster.
 • Genomförde en heldagskonferens med 2 000 deltagare inom projektet Framtidens solel. Konferensen bestod av digitala föreläsningar i syfte att inspirera och motivera.
 • Deltog i eller drev olika projekt med fokus på till exempel övergödning i Östersjön, ängs- och betesmarker, värdefulla ekområden och avfallshantering.
 • Utvecklade karriärssidorna på webbplatsen samt producerade filmer för att öka kunskapen om Länsstyrelsen Östergötland som arbetsgivare.
 • Tog fram tio filmavsnitt om Linköpings slott.
 • Rekryterade 72 nya medarbetare, bland annat till de regeringsuppdrag vi fått med anledning av covid-19.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss