Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer krävs för att nå miljömålen – trots många goda insatser i länet

En liten fågel som flyger ovanför tistlar. 

Foto Camilla Zilo.

Trots många goda insatser uppges endast två av de tolv mål som bedöms i Östergötland vara nära att nås till år 2030 med befintliga styrmedel och resurser.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå miljömålen och de åtgärder som genomförts under året redovisas. Årets uppföljning visar att endast två av de tolv mål som bedöms i Östergötland är nära att nås till år 2030. Uppföljningen visar på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Mål i Östergötland som bedöms som nära att nås:

  • Bara naturlig försurning: Bedöms som nära att nås delvis tack vare att nederbördsmängderna är relativt små samt att det finns mycket kalkrika jordar i länet.
  • Frisk luft: Målet bedöms som nära att nås. Det kräver dock mer arbete i tätorterna där förekomsten av luftföroreningar fortfarande är ett problem.

Mål i Östergötland som bedöms ha en negativ trend:

  • Ett rikt odlingslandskap: Trots åtgärder bedöms målet ha en negativ trend bland annat på grund av nedläggningen av jordbruksföretag och brist på betesdjur i naturbetesmarker.
  • Ett rikt växt- och djurliv: Målet bedöms ha en negativ trend bland annat på grund av igenväxning av odlingslandskap. Det genomförs åtgärder som ger positiv effekt på enstaka livsmiljöer för hotade arter, men effekten är inte tillräckligt stor för att vända den negativa trenden i ett större perspektiv.

För resterande mål är trenden neutral och mestadels oförändrad mot tidigare års uppföljningar. För målen Myllrande våtmarker och Hav i balans samt levande kust och skärgård ändrades dock trenden från negativ till neutral i årets uppföljning.

Goda insatser i länet

– Det finns många utmaningar kvar i miljömålsarbetet och om trenden ska vända är åtgärdsbehovet stort. Det krävs flera olika insatser för att komma närmare att nå miljömålen så som mer styrmedel, riktade åtgärder men även förändrade beteenden. Det är dock viktigt att lyfta de positiva åtgärder som görs i länet. Hos kommunerna, näringslivet och många organisationer pågår ett intensivt arbete för miljömålen, säger länsråd Ann Holmlid.

Länsstyrelsen Östergötland jobbar bland annat i många projekt som bidrar till att miljömålen uppfylls. Ett exempel är OptiaWaMag som startades augusti 2019 och ska pågå till 2023. Syftet med projektet är att förbättra avfallshanteringen i stadsmiljön. Projektet ska även resultera i en regional avfallsplan.

– Miljöarbetet i Östergötland är på rätt väg, även om det inte riktigt går i den takt som skulle behövas. Det krävs exempelvis ökad samverkan och fortsatt kunskapsuppbyggnad för ett effektivt miljöarbete, om vi ska kunna nå miljömålen till år 2030, säger Sara Nilsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötlands uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål. Länk till annan webbplats.

Bakgrund - Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt