Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-projekt har undersökt möjligheterna att minska konsekvenserna av övergödningen i Östersjön

Fotografi på helikopter som sprider ut behandlad märgel i Kyrkviken. Ser ut som ett moln bakom helikoptern.

Länsstyrelsen sprider behandlad märgel i Kyrkviken, Gryt, sep 2019

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2018 deltagit i EU-projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management). Målet med projektet var att minska konsekvenserna av övergödningen i Östersjön. Projektet genomförde och utvärderade olika åtgärder som menar att förbättra vattnet. Detta genom att minska internbelastningen av näringsämnen i havet. Några av åtgärderna kan också bidra till den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land.

I Finland, Åland och Sverige testades och utvärderades flera olika metoder. Dessa var recirkulation av näringsrikt vatten för bevattning av åkrar, fastbindning av fosfor i havsbotten med hjälp av naturligt, kalkbaserat material (värmebehandlat märgel) och utfiske av spigg för att förbättra rovfiskpopulationer. Dessutom gjordes konstgjorda rev och instruktioner för anläggandet av gäddfabriker och våtmarker för att förbättra gäddbestånden i Sverige. Relaterat till förnyelsen av vattenlagen på Åland utformades ett koncept för vattenkompensationer. Möjligheten att ta bort sedimentets översta lager för fosforupptag och minskning av syrebehovet i botten studerades med inkubationstester i laboratorieskala.

SEABASED-projektet engagerade olika intressenter i samhället i en öppen dialog om fördelarna och riskerna med åtgärderna och deras tillämplighet för Östersjön. De tog även fram information om genomförbarhet, risker, övervakning, kostnadseffektivitet och utvecklingsbehov för olika havsbaserade åtgärder för att minska den inre näringsbelastningen i havet. Kunskapen, tillsammans med praktiska erfarenheter sammanställdes i en rapport:

Praktiska riktlinjer för att hjälpa Östersjöskyddet i framtiden Länk till annan webbplats.

Resultaten från fältpiloterna tillsammans med annat material som producerats av SEABASED -projektet finns publicerade på projektets webbplats:

Resultat och material Länk till annan webbplats.

SEABASED-projektet genomfördes 2018-2021. Projektet leddes av John Nurminen Foundation och projektpartners var Center for Economic Development, Transport and Environment for Southwest Finland, Ålands regering, Ålands fiskodlingsförening, Stockholms universitet och Länsstyrelsen Östergötland. Projektet medfinansierades av EU Interreg Central Baltic Program.

Kontakt