Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag införs ytterligare anpassningar i restriktionerna

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Från och med idag, den 1 juli 2021, införs höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Lokaler får hyras ut för privata sammankomster till max 50 personer. Men, trots att anpassningar görs är det viktigt att komma ihåg att många restriktioner kvarstår och ska fortsätta följas. Länsstyrelserna har enligt den tillfälliga covid-19-lagen i uppdrag att kontrollera att lagen följs.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Från och med idag höjs deltagartaken ytterligare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att fler kan delta på bland annat idrotts- och kulturevenemang samt demonstrationer. I lokaler som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis för fester, höjs max antal tillåtna deltagare till 50 personer. Anpassningarna i restriktionerna innebär även att mässor får särskilda regler.

Trots att lättnader införs för vissa verksamheter är det viktigt att komma ihåg att många av de tidigare beslutade begränsningarna i covid-19-lagen kvarstår och ska följas så länge de gäller. Även om deltagartaken höjs måste den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsatt vidta en rad ytterligare åtgärder som krävs enligt covid-19-lagen. Pandemin är inte över och länsstyrelserna kommer fortsatt att aktivt bedriva tillsyn för att säkerställa att verksamhetsutövare följer och vidtar samtliga åtgärder som krävs enligt covid-19-lagen.

Frågor kring vilka verksamheter som omfattas

Inför de aviserade förändringarna i restriktionerna har länsstyrelserna fått frågor från verksamhetsutövare om vilka verksamheter och typer av sammankomster som omfattas av de aviserade lättnaderna.

- Frågorna har bland annat handlat om huruvida den som bedriver en handelsplats fortfarande ska beräkna maxantal för sina lokaler. Den begränsningen gäller fortfarande även efter den 1 juli så det ska de fortsätta göra. Varje kund eller besökare inom ett avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det gäller också för andra sammanhang, till exempel om man hyr en lokal för en privat sammankomst, säger Madeleine Söderstedt Sjöberg, biträdande enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19 lagen på Länsstyrelsen Östergötland.

För att tydliggöra vad som gäller för olika verksamheter har Länsstyrelserna uppdaterat sin webbplats. Besök länsstyrelsernas webbplats för att ta del av vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Om länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet

Begränsningar för handelsplatser

Begränsningar för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Begränsningar för privata sammankomster

Deltagartak som gäller från 1 juli

Från och med den 1 juli får antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning högst uppgå till:

  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 3000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.
  • 1800 deltagare får delta utomhus vid en demonstration.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli tillåts uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster för högst:

  • 50 deltagare.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt