Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 23

Människor och cyklar i en park

Foto: Scandinav bildbyrå

Majoriteten av länen lyfter privata sammankomster som ett område med risk för ökad smittspridning. Efterlevnaden minskar bland redan vaccinerade och flertalet län rapporterar att aktivitet på bland annat badplatser och i parker ökar.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 22.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 23 bedöms den samlade generella efterlevnaden av 10 län som medel och av 10 län som hög. Underlagen för bedömningarna är inhämtade både före och efter att rekommendationerna ändrades den 1 juni.

I veckans rapportering framkommer fortsatt en bristande efterlevnad hos personer som vaccinerats och bland unga vuxna. En sammantagen bild av den bristande efterlevnaden hos vaccinerade är att fullvaccinerade personer tenderar att sluta följa råd och rekommendationer. Ett återkommande exempel i rapporteringen är att personer vid tillsägelser av exempelvis serveringspersonal framhåller att de är vaccinerade och därmed skyddade. Flera län rapporterar om risk för ökade kontaktytor i samband med stundande skolavslutningar, studentfirande och privata tillställningar.

Flera län lyfter även att det är mer människor i rörelse i parker, på torg och gågator, uteserveringar och på badplatser. Kalmar och Östergötland uttrycker en oro över att lättnader i restriktionerna indikerar att faran för smittspridning är över.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken bedöms vara oförändrad även denna vecka. Efterlevnaden av munskyddsanvändandet rapporteras vara låg och beläggningsgraden bedöms vara medel.

Gotland rapporterar om tillfällig trängsel när elever tillåts sluta tidigare än schemalagd tid, då förstärkning inom kollektivtrafiken baserads på schemalagd sluttid. Gävleborg rapporterar att munskyddsanvändandet är vanligare bland de yngre resenärerna än de äldre – vilket troligtvis beror på att vaccinationsgraden är högre bland de äldre resenärerna.

Vidtagna åtgärder

Västerbotten har genomfört regionalt riktade kommunikationsinsatser till ungdomar, unga vuxna och studenter i syfte att minska smittspridningen. I Östergötland har Linköpings kommun genomfört informationsinsats riktad till företagare och allmänhet, om vad som gäller och vikten av att fortsätta följa råd och rekommendationer. Västernorrland uppger fortsatta kommunikationsinsatser om smittläget och gällande rekommendationer.

Stockholm rapporterar bland annat att andningsskydd och visir ska användas vid arbete i annans hem vid misstanke om eller vid konstaterad smitta av covid-19. I Uppsala rapporterar en kommun att de fortsätter att begränsa besöksantalet på bibliotek men utökar öppettiderna efter den 1 juni. Jämtland uppger att församlingarna inom Svenska kyrkan har förberett sig för att kunna ta emot flera deltagare på till exempel gudstjänster genom att märka upp sittplatser enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Skåne rapporterar att en kommun har beslutat om en lösning för digital trängselupplysning på stränderna.

Behov av åtgärder

Gävleborg och Västernorrland efterlyser tydligare kommunikation kring eventuella kommande lättnader av restriktionerna och vad de innebär samt hur de påverkar allmänheten. Stockholm ser behov av försiktig öppning av verksamheter och fortsatta möjligheter till att eventuellt tillämpa vistelseförbud. Indikationer finns om att festlokaler används för vigsel. Förtydligande behövs kring vad som gäller vid vigsel som hålls i annan lokal än i kyrkan.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Områden med risk för ökad smittspridning som sticker ut i veckans rapportering är privata sammankomster, serveringsställen, skolmiljöer, arbetsplatser, handelsplatser samt offentliga rum utomhus. Övriga platser som nämns som riskområden är allmänna sammankomster, handelsplatser utomhus, offentliga rum inomhus, träningslokaler, kollektivtrafik samt motorträffar.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 23.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt