Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 21

En person med uppkavlad ärm som får en vaccinationsspruta av en vårdpersonal

Flera län rapporterar att privata sammankomster är ett riskområde för ökad smittspridning. Informationsinsatser om att även vaccinerade personer behöver följa rekommendationer efterfrågas.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 20.

Den generella efterlevnaden

Den samlade generella efterlevnaden bedöms av elva län som medel och av tio län som hög. Farhågan är att risken för bristande efterlevnad, som spontana folksamlingar och trängsel, ökar vid varmare väder och turism. Trängsel kan också förekomma i samband med löneutbetalning. Det kan behövas åtgärder för att säkerställa att restriktionerna efterlevs på populära besöksmål. Flera län rapporterar fortsatt om att många handlar tillsammans och att ungdomar samlas i grupper. Det finns även en oro inför studentfirande och kring att vaccinerade personer tenderar att inte följa restriktionerna.

Länsstyrelserna tar emot många frågor från verksamhetsutövare och allmänheten om vad som gäller för de förändringar om särskilda begränsningar som träder i kraft den 1 juni. Oklarheten kan göra det svårt för allmänheten att ta till sig vilka råd och rekommendationer som fortfarande gäller. Västerbotten anser att det är en kommunikativ utmaning att uppmana människor att följa restriktionerna även när smittspridningen sakta sjunker och när högre deltagarnivåer tillåts inom vissa verksamheter.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

För följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger sju län nivån hög, tolv län medel och två län låg nivå på efterlevnad. Efterlevnaden av munskyddsanvändning rapporteras vara medel i ett län och låg i 16 län.

I Kronoberg har det införts munskyddsrestriktioner för alla personer äldre än 16 år, samt att engångsmunskydd ska användas och kastas efter användning. De lyfter vikten av det enskilda ansvaret att följa restriktionerna.

Vidtagna åtgärder

I Kronoberg har Lessebo kommun spridit en trespråkig informationsvideo på svenska, arabiska och somaliska som fått stort antal träffar/tittare. Västernorrland och Region Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till den 31 maj. Skåne rapporterar att Hässleholms kommun fortsätter uppmana till distansarbete till och med åtminstone den 15 september. I Dalarna rapporterar Älvdalens kommun om stort fokus på introduktion av inskolning av vikarier och att, när det är möjligt, erbjuda vaccinering i god tid innan påbörjad tjänstgöring. På Gotland ser många butiker över möjligheten att använda utomhusytor till försäljning och skyltning samt mer smittsäker betalning via swish.

Behov av åtgärder

Västerbotten, Östergötland, Västernorrland och Jönköping ser behov av informationsinsatser om att rekommendationer behöver följas oavsett om personen är vaccinerad eller har haft covid-19. Kronoberg lyfter fram vikten av att uppmärksamma att allt inte öppnar som vanligt den 1 juni. Värmland rapporterar om behov av att nå ut med information i samband med skolavslutningar och studentfirande.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Likt föregående vecka lyfts privata sammankomster, serveringsställen, handelsplatser inomhus, skolmiljöer/fritidsgårdar, arbetsplatser samt offentliga rum utomhus som de områdena med risk för ökad smittspridning. I övrigt lyfts allmänna sammankomster, handelsplatser utomhus, offentliga rum inomhus, träningslokaler, kollektivtrafiken samt motorträffar som riskområden.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 21.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt