Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 20

Skylt i en buss som det står "Håll avstånd" på

Foto: Scandinav bildbyrå

Regionala rekommendationer förlängs i vissa län och fortsatta kommunikationsinsatser efterfrågas.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 19.

Den generella efterlevnaden

Den samlade generella efterlevnaden är oförändrad jämfört med förra veckan. Inom länen varierar kommunernas bedömda generella efterlevnad, till exempel kan en kommun ange hög följsamhet av rekommendationen att använda munskydd medan en annan kommun i samma län anger det motsatta.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger sju län hög, 12 län medel och ett län låg efterlevnad. Användandet av munskydd är fortsatt generellt lågt.

Västra Götaland rapporterar om en liten reseökning och att påstigning genom framdörrarna har återinförts, då detta minskar tjuvåkandet. I Östergötland har ett trafikbolag drabbats hårt av sjukdomsfrånvaro och kommer eventuellt ha svårt att bibehålla turtätheten.

Vidtagna åtgärder

Länen fortsätter med kommunikations- och informationsinsatser. I Västra Götaland har viss kommunal samverkan med näringslivet skett och man har även sett över och förtydligat begränsningsförordningen mot vissa verksamheter. Örebro rapporterar att samverkan kring student och övrig skolavslutning sker lokalt mellan kommunerna och lokalpolisområdena samt att man har förlängt den regionala rekommendationen gällande munskyddsanvändning preliminärt till och med 31 maj. Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till och med den 23 maj och planerar för ytterligare en förlängning. I Norrbotten har några kommuner rapporterat att de gått över till distansutbildning inom de verksamheter där smittspridningen varit hög.

Behov av åtgärder

I Östergötland ser Linköpings kommun ett behov av gemensam informationsinsats riktat både till företagare och gäster inom restaurangbranschen. Gotland ser ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation gällande författningar och allmänna råd, i synnerhet om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter vaccination. Västernorrland och Örebro rapporterar att vardera en kommun inom länen efterfrågar fortsatt riktad kommunikation utifrån var smittspridning sker.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Privata sammankomster, serveringsställen, handelsplatser inomhus, skolmiljöer/fritidsgårdar, arbetsplatser samt offentliga rum utomhus är de områden med risk för ökad smittspridning som sticker ut i veckans rapportering. I övrigt lyfts allmänna sammankomster, handelsplatser utomhus, offentliga rum inomhus, träningslokaler, kollektivtrafiken samt motorträffar som riskområden.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 20.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt