Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vecka 19

Text i en cirkel på golvet som säger Håll avstånd, 1,5 meter, Tack!

Foto: Scandinav bildbyrå

Den generella efterlevnaden sjunker successivt och flera län lyfter risken för att redan vaccinerade kan skapa smittspridning på grund av lägre följsamhet av råd och rekommendationer.

Följande är en sammanfattning av den sammanställda lägesbilden som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen. Sammanställningen grundar sig på lägesbilder från Sveriges 21 Länsstyrelser. Lägesbilden av efterlevnaden är ett observationsuppdrag som bygger på ögonblicksbilder från aktörer och ska därmed tolkas med försiktighet. Metoden för insamling och analys av efterlevnaden kan skilja sig åt mellan län och kommuner, men rapporteringen omfattar huvudsakligen vecka 18.

Den generella efterlevnaden

12 län anger att den samlade bedömningen av den generella efterlevnaden är medel, vilket är en dubblering jämfört med vecka 14. Den generella efterlevnaden har successivt sjunkit enligt bedömningarna och likt tidigare veckor rapporteras det om att delar av allmänheten fortsatt brister i att hålla avstånd, använda munskydd och handla ensamma. Flera län lyfter att det finns stor risk att efterlevnaden av råd och rekommendationer minskar bland de som vaccinerats.

Den minskade efterlevnaden visar att människor trots informationskampanjer inte följer rekommendationerna. Samtidigt är det centralt att rekommendationerna följs för att undvika smittspridning. Därför är samverkan kring lättnader av restriktioner och återöppning av samhället av stor vikt.

Efterlevnaden i kollektivtrafiken

Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger 8 län hög, 11 län medel och 1 län låg efterlevnad. Därmed har 2 län höjt sin bedömning till hög. Efterlevnaden av munskyddsanvändning rapporteras vara oförändrat.

Fyra län rapporterar om att de nu också likt andra län monterat skyddsglas som skydd för chaufförerna vilket möjliggör bättre flöden för passagerarna genom bussen och ger färre påtvingade möten vid av- och påstigning.

Vidtagna åtgärder

I Västernorrland sker fortsatta kommunikationsinsatser gällande regionala och nationella rekommendationer. I Västra Götaland har flertalet kommuner genomfört kommunikationsinsatser. Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till och med den 23 maj, med en viss justering där rådet ”avstå icke nödvändiga resor” ändrats till ”res smittsäkert”. I Stockholm ser smittskyddsläkaren inte att det är motiverat att förlänga rekommendationen om stängning av icke nödvändig kommunal verksamhet. Jönköping uppger att ett stort gymnasium återgår till närundervisning eftersom de har hyrt in sig i ytterligare lokaler, vilket ger möjlighet att bättre hålla avstånd.

Behov av åtgärder

I Blekinge efterfrågar kommuner fortsatt intensifiering kring övergripande samhällsinformation mot allmänheten från nationellt håll och gemensam kommunikation över länsgränserna. I Kronoberg lyfter en kommun behovet av att förtydliga föreningars möjligheter inför sommaren. Västernorrland anger att det fortsatt behövs information till personer som är vaccinerade eller har haft covid-19 om hur de bör förhålla sig till gällande rekommendationer.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Flertalet län lyfter privata sammankomster som ett område med risk för ökad smittspridning. Det rapporteras även om handelsplatser, paketutlämningar inomhus, handelsplatser utomhus, skolmiljöer och arbetsplatser. Andra riskområden som nämns i veckan rapportering är offentliga rum inom- och utomhus, träningslokaler, kollektivtrafiken samt motorträffar. Några län anger risk för att redan vaccinerade kan skapa smittspridning.

Här kan du läsa sammanfattningen för vecka 19.

Lägesbilden är sammanställd och granskad av Länsstyrelsernas samordningskansli och inrapporterad till Regeringskansliet. Nästa sammanfattning av lägesbilden kommer läggas ut nästa vecka på www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt